Rajoituksista vapauttaminen

ARA voi myöntää hakemuksesta vapautuksen ARA-vuokra-asuntoja koskevista rajoituksista. Vapauttamisen edellytyksenä on, että se edistää alueen asuntomarkkinoiden toimivuutta tai ehkäisee asuntojen vajaakäyttöä ja siitä aiheutuvia taloudellisia menetyksiä tai siihen on muu erityinen syy. Vapautus voidaan myöntää kaikista tai osasta rajoituksia ja sille voidaan asettaa ehtoja.

Rajoituksista vapautuminen edellyttää valtion asunto- tai aravalainan takaisinmaksamista. Korkotukilaina on myös maksettava takaisin tai valtio on vapautettava lainaa koskevasta takausvastuusta.

Rajoitusmerkinnän poistamista, siirtämistä ja muuttamista on pyydettävä Valtiokonttorilta silloin, kun se liittyy rajoituksista vapauttamiseen.

Yleisimpänä syynä vapauttamisen hakemiselle ja myöntämiselle on asuntojen tyhjillään olo, minkä ei arvioida muuttuvan. Sen sijaan kasvukeskusalueilla ja muilla sellaisilla paikkakunnilla, joilla vuokra-asunnoille on kysyntää, vapauttaminen on mahdollista vain  erityisestä syystä.

Vapauttamispäätöstä harkittaessa kiinnitetään huomiota siihen, kuinka hakija pyrkii turvaamaan asukkaiden aseman.

Rajoituksista vapauttamisen yhteydessä on mahdollista hakea akordia, joka vapauttaa velallisen maksamasta osaa jäljellä olevasta lainapääomasta valtiolle. (ks. rajoitusakordit)

Jatkorajoituksen vaikutukset

Jatkorajoitusajalla olevien talojen ja asuntojen omistajalla on oikeus saada vapautus, jos rajoitusten jatkuminen loukkaisi oikeutta varallisuuden normaaliin, kohtuulliseen ja järkevään käyttöön tai muodostuisi muutoin ilmeisen kohtuuttomaksi.

Rajoituksista vapauttaminen erityisestä syystä

Ympäristöministeriön 17.12.2015 ARAlle antaman ohjauskirjeen mukaan ARAn on tulkittava aravarajoituslain 16 §:ää ja korkotukilain 18 §:ää siten, että vapauttamisen myöntämisen perusteena mainittu erityinen syy voi olla myös se, että vapautuva pääoma käytetään valtion korkotukemien asuntojen uudistuotantoon tai valtion tukeman asuntokannan peruskorjaamiseen.

Jos omistaja aikoo tuottaa saman määrän uusia valtion korkotuella rakennettuja asuntoja kuin mitä vapautetaan, on hakemukseen liitettävä tätä koskeva suunnitelma.  Jos vapautuva pääoma käytetään vanhan ARA-asuntokannan peruskorjaamiseen, on ARAlle toimitettava suunnitelma peruskorjauksesta. Suunnitelmasta on käytävä ilmi mitä kohteita vapautuvalla pääomalla peruskorjataan ja miten ne korjataan sekä millä aikataululla korjaukset toteutetaan.

Hakemuksia käsitellessään ARA ottaa aina huomioon myös muut vapautuksen myöntämistä puoltavat tai vastustavat seikat. Näitä ovat mm. alueen asuntomarkkinatilanne ja asukkaiden aseman turvaaminen.

Lomake ARA 5

Hakemus aravarajoituksista vapauttamiseen

Lomakkeella haetaan vapautusta ARA-vuokra-asuntoja ja ASO-asuntoja koskevista rajoituksista. Lue lisää

Julkaistu 13.2.2013 klo 15.08, päivitetty 26.10.2023 klo 14.53