Luovutuskorvauksen laskeminen

Luovutuskorvaus lasketaan arava- ja korkotukilainoitetuille ARA-kohteille. Luovutuskorvaus perustuu kiinteistöjä luovutettaessa lainansaajan omarahoitusosuuteen ja osakkeita luovutettaessa yhtiöön sijoitettuun omaan pääomaan.

Luovutuskorvauksen laskemiseen tarvittavat tiedot ilmoitetaan ARAlle samalla lomakkeella, millä luovutuksensaajan nimeämistä haetaan. (ks. Luovutuksensaajan nimeäminen).

Korvauksen laskeminen vuokrataloille

Luovutuskorvauksen lähtökohtana eli laskentaperusteena on lainansaajan omarahoitusosuus, joka on tarvittu hankkeen hyväksyttyjen rakennus-, hankinta- tai perusparannuskustannusten rahoittamiseksi arava- tai korkotukilainan, sitä paremmalla oikeudella hyväksytyn lainan (ensisijaislainan) sekä valtion varoista (RAY/STEA, ARA, muu julkinen tai vastaava taho) mahdollisesti myönnetyn avustuksen lisäksi.

Lainansaajan omarahoitusosuuden voi selvittää lainapäätöksestä tai sen tarkistuspäätöksestä.

Laskentaperuste tarkistetaan rakennuskustannusindeksin muutoksen mukaisesti. Laskennassa tarvittavat luovutushintakertoimet on esitetty Tilastokeskuksen sivuilla.

Luovutuskorvauksen kaava: omarahoitusosuus x (viimeisin, ennen päätöksen tekemistä, julkaistu kerroin / vuokratalon valmistumiskuukauden kerroin)

 

 

Valmistumiskuukautena pidetään kuukautta, jona talon tai samalla lainapäätöksellä lainoitetun rakennusryhmän viimeksi valmistuneen talon asuntoihin on voitu muuttaa. Jos rakennusryhmä on lainoitettu usealla eri lainapäätöksellä, kunkin vaiheen omat varat tarkistetaan erikseen.

Indeksitarkistettuun omarahoitusosuuteen lisättävät erät:

  • arava- tai korkotukilaina siltä osin kuin se jää luovuttajan vastattavaksi
  • perusparannusten tai muiden hyväksyttävien menojen rahoittamiseksi otettu laina siltä osin kuin se jää luovuttajan vastattavaksi; sekä
  • vuokrataloyhtiöön sijoitettu oman pääoman lisäys, joka on tehty luovutettavan asunnon tai vuokratalon perusparannusten rahoittamiseksi. Oman pääoman lisäykselle ei lasketa indeksitarkistusta.

Yleensä luovutettavan kohteen jäljellä olevat lainat siirretään uuden omistajan vastattaviksi, jolloin niitä ei huomioida luovutuskorvauksessa. Jos lainat jäävät luovuttajalle, niin ne otetaan huomioon luovutuskorvauksessa, minkä vuoksi hakijan on ilmoitettava luovutettavan kohteen lainasaldot hakemushetkellä.

Korvauksen laskeminen osakkeille

Laskentaperusteena on yhtiöön sijoitettu maksullinen oma pääoma osakepääoman, rakennusrahaston tai muun vastaavan sijoituksen muodossa. Eri ajankohtina tehdyistä sijoituksista on annettava seuraavat tiedot:

  • sijoituksen muoto,
  • ajankohta,
  • suorittaja ja
  • euromäärä.

Laskentaperuste tarkistetaan rakennuskustannusindeksin muutoksen mukaisesti ottaen huomioon sijoituksen ajankohta. Laskennassa tarvittavat luovutushintakertoimet on esitetty Tilastokeskuksen sivuilla.

Luovutettavien osakkeiden osuus lasketaan suhteessa koko osakekantaan.

 

Julkaistu 13.2.2013 klo 15.03, päivitetty 13.2.2020 klo 9.32