Pääkaupunkiseudun enimmäistonttihinnat

Asumisen rahoitus-ja kehittämiskeskus (ARA) on 7.1.2020 päättänyt pääkaupunkiseudulla vuonna 2020 valtion tukemassa asuntotuotannossa sovellettavista enimmäistonttihinnoista seuraavasti.

Valtion tukemaan, muuhun kuin asukkaiden omatoimiseen, asuntotuotantoon luovutettavia tontteja hinnoiteltaessa noudatetaan seuraavia enimmäishintoja, jotka on osoitettu vyöhykkeittäin hintakartalla euroina asemakaavan mukaista sallittua, asumiseen tarkoitettua rakennusoikeutta (kem2) kohti erikseen pientalo- ja kerrostalotonteille: 
  

Hintavyöhykkeiden rajat (hintakäyrät) Pientalotontin enimmäishinta €/kem² Kerrostalotontin enimmäishinta €/kem²
I 275 220
II 385 310
III 510 410
IV 590 475

  
Vyöhykkeen mukaiseen tontin hintaan voidaan lisätä kohtuulliset, voimassa olevien taksojen mukaiset kunnallistekniset kustannukset. Sen sijaan kaavoituskustannukset sisältyvät tontin hintaan.

Tontin asuntokerrosalan hintaa määriteltäessä ei oteta huomioon tontilla olevaa muuhun kuin asumiseen käytettävää kerrosalaa (kuten liike- palvelu- tai muu vastaava), joka hinnoitellaan erikseen.

Pientalotontti

Pientalotontin hinta voidaan periä silloin, kun talotyyppi on määritelty asemakaavassa merkinnöillä AR, AP ja AO tai niiden yhdistelmillä. Tiivis- ja matalahenkisessä kohteessa voidaan tapauskohtaisesti hyväksyä myös talotyyppi AKR pientaloksi. Jos talotyyppiä ei ole määritelty, käytetään pientalon määrittelyssä tehokkuuslukua (et < 0,50) ja kerrosluvun rajoitusta alle kolme.

Hintavyöhykkeiden rajakäyrät

Hintavyöhykkeiden rajakäyrien välisellä alueella käytetään suoraviivaista interpolointia.

Tontin sijainti

Jos tontti sijaitsee nykyisessä tai tulevassa keskuksessa hyvällä paikalla, esimerkiksi hyvien julkisten tai kaupallisten palvelujen tai esimerkiksi rautatie- tai metroaseman läheisyydessä (maksimietäisyys 1 000 m), voidaan tontin enimmäishintaa korottaa enintään 15 %:lla.

Rantatontti

Rannalla sijaitsevien tonttien hintoja voidaan korottaa enintään 20 %.

Vuokratontti

Vuokratonteille toteutettavassa asuntotuotannossa tontin vuosivuokra on enintään 4 % em. tontin enimmäishinnasta. Tontin vuosivuokra voidaan sitoa elinkustannusindeksiin.

IV-vyöhyke

Kalleimmilla alueilla IV-vyöhykkeen sisäpuolella sovitaan tonttien enimmäishintojen kohtuullisesta tasosta erikseen.

Vajaarakentaminen

Ne perustellut tapaukset, joissa tontti jää vajaasti rakennetuksi ja rakennetun kerrosalan mukaisesti laskettu hinta sen vuoksi ylittää suositellun enimmäishinnan, voidaan hyväksyä asuntolainakelpoiseksi edellyttäen, että sallittu rakennusoikeus on alitettu enintään 5 %. Jos rakennusoikeuden alitus on yli 5 %, on tontin hintaa tai vuokraa
vastaavasti alennettava.

Poikkeamispäätös

Niissä tapauksissa, joissa tontin asemakaavan mukainen rakennusoikeus ylitetään kaavoitusviranomaisen tekemän poikkeamispäätöksen perusteella, tontin hinnan määrittelyssä voidaan ottaa huomioon päätöksessä sallittu rakennusoikeuden ylitys.

Maaperä

Mikäli luovutettavan tontin maaperä aiheuttaa kunnan normaalitasoon nähden poikkeuksellisen korkeat rakennusten perustamiskustannukset tai tontinsaajan kustannusvastuulle siirretään huomattavia purku- puhdistus- tai johtojen
siirtokustannuksia, on nämä otettava huomioon tontinhintaa alentavana tekijänä.
 

ARAn enimmäistonttihintakartta HSY:n karttapalvelussa

ARAn enimmäistonttihintakartan interpolointi löytyy Helsingin seudun ympäristöpalvelujen (HSY) karttapalvelusta. Ensin klikataan otsikkoa Karttatasot, seuraavaksi valitaan Maankäyttö ja rakentaminen ja lopuksi rastitetaan ARAn enimmäistonttihintakartan 2020 interpolointi. HSYn karttapalvelu

Julkaistu 3.7.2014 klo 9.00, päivitetty 24.9.2020 klo 14.23