Yleishyödylliset yhteisöt

ARAn nimeämät yleishyödylliset yhteisöt toimivat voittoa tavoittelemattomasti ja rakennuttavat sekä hankkivat ja vuokraavat vuokra- ja asumisoikeusasuntoja sosiaalisin perustein. Toiminnan tavoitteena on oltava asukkaiden hyvät ja turvalliset asuinolot sekä kohtuulliset kustannukset.

Yleishyödyllisen yhteisön on täytettävä vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotukilaissa ja aravalaissa yleishyödyllisyydelle asetetut edellytykset. Yleishyödyllisyyden edellytykset säätelevät

  • yhteisön toimialaa,
  • asuntojen hakumenettelyä,
  • yhteisön tuoton tulouttamista,
  • rajoituksista vapautuneiden asuntojen luovutusta,
  • yhteisörakenteen ja asuntojen omistuksen järjestelyjä,
  • riskien ottamista sekä
  • lainojen ja takausten antamista.

Yhteisön osakkeet tai osuudet eivät saa olla julkisen kaupankäynnin kohteena. ARAn yleishyödylliseksi nimeämä yhteisö ja sen tytäryhtiöt sekä nimetyn yhteisön kanssa samaan konserniin kuuluvat yhteisöt, jotka omistavat ARA-asuntoja, muodostavat ns. yleishyödyllisen konsernin.

ARA valvoo arava- ja korkotukilainsäädännön perusteella nimettyjen yhteisöjen toimintaa ja niiden muodostamia yleishyödyllisiä konserneja. Yleishyödylliseen konserniin kuuluu myös nimetyn yhteisön omistajayhteisö, jos sillä on ARA-asuntoja.

Yleishyödylliseksi nimetyt yhteisöt

Yleishyödyllisiksi nimettyjä yhteisöjä on noin 600. Niistä osa tarjoaa asuntoja vain erityisryhmille.

Yleishyödylliseksi nimetyn asuntoyhteisön ja konsernin on sitouduttava noudattamaan laissa määrättyjä yleishyödyllisyyden edellytyksiä ja toimittava niiden mukaisesti. Nimetyn yhteisön on ilmoitettava ARAlle etukäteen seikoista, esim. toiminnan laajentamisesta tai yhtiöjärjestelyistä, joilla saattaa olla vaikutusta yleishyödyllisyyden edellytysten täyttymiseen.

Yhteisöjen valvonta

ARAn tehtävänä on valvoa, että yleishyödylliset yhteisöt täyttävät laissa yleishyödyllisyydelle määritellyt edellytykset ja toimivat niiden mukaisesti. Valvontaa tehdään vuosittain annettavien ilmoitusten ja niihin liittyvien tilinpäätösaineistojen pohjalta.  Lisäksi ARA tekee tarkastuksia yhteisöihin.

Valvonnassa tarkastellaan yhteisöjen hallintoa ja taloutta, selvitetään yhteisöjen toimintaa ja toimialaa ja yhteisön omistajilleen jakaman tuoton lainmukaisuutta. Viime vuosina on erityisesti kiinnitetty huomiota yhteisöjen varojen sijoittamiseen ja siihen liittyvään riskonottoon.

 

Ohje yhteisön toiminnan riskeistä ja varojen sijoittamisesta 10.10.2014
ARA on antanut ohjeen yleishyödyllisille yhteisöille riskinotosta ja varojen sijoittamisesta. Yhteisöjen on raportoitava sijoituksista ARAlle vuosittain.
Lue lisää
Julkaistu 13.2.2013 klo 10.42, päivitetty 14.5.2019 klo 12.39