Anskaffningslån

Hyresbostäder och hyreshus

Räntestödslån för anskaffning av hyresbostäder och hyreshus kan få:

  1.  kommun eller annat offentligt samfund
  2. samfund som uppfyller de villkor som stadgats för allmännyttiga bostadssamfund och som Statens bostadsfond har angivit
  3. aktiebolag som helt ägs av ovan nämnda samfund

Lån kan beviljas åt samfund vilka har angivits som allmännyttiga för ett objekt som detta direkt kommer att äga eller som genomförs i bolagsform. Lån kan beviljas åt ett dotterbolag till ett samfund vilket angivits som allmännyttigt endast för ett projekt som direkt kommer att ägas av detta.

När en stiftelse eller en förening överväger förvärv av ett hyreshus är det skäl att först utreda säkerheten för lånet. Om föremålet för förvärvet är aktier i ett hyreshusbolag kan en stiftelse eller en förening inte som säkerhet använda det bolags fastighet som den har köpt. Förvärvet måste ske i form av ett fastighetsköp, inte som köp av aktier. Stiftelsen kan också grunda ett separat anskaffningsbolag, i vilket de förvärvade aktiebolagen fusioneras.

Om ett aktiebolag köper alla aktierna i ett annat aktiebolag skall föremålet för köpet fusioneras med köparen. Köparen kan, när fusionen är anhängiggjord, använda fastigheten i det aktiebolag som skall fusioneras som säkerhet för anskaffningslånet.

Anskaffning av ett gammalt hyreshus och en gammal hyresbostad

Särskilda förutsättningar har stadgats för beviljandet av anskaffningsräntestödslånet:

  • Det är förmånligare att skaffa huset än att bygga ett motsvarande nytt
  • Det är inte motiverat att bygga bostäder i området med beaktande av bostadsbehovet på längre sikt, om inte låntagaren är en kommun eller ett bolag som kommunen de facto äger

Nämnda förutsättningar tillämpas dock inte, då kommunen, ett bolag som kommunen de facto äger eller ett samfund som är specialiserat på att bosätta specialgrupper skaffar hyreshuset för att användas som hyresbostäder av personer som hör till specialgrupperna.

Räntestödlånets andel är högst 95 % av det godkända anskaffningspriset, om huset finns på en arrendetomt, och 90 % om det är fråga om en egen tomt.

Räntan kan vara bunden till referensräntan eller fast. Finansieringsinstitutet kan vid tidpunkten för beviljandet av lånet uppbära den räntemarginal som det anser vara skälig. Som räntor godkänns de allmännast noterade referensräntorna.

Amorteringen av lånet kan vara enligt den i förordningen fastställda tabellen eller basera sig på det totala kapitalet, varvid den innehåller både den ränta som återstår för låntagaren att betala samt amorteringen på räntestödslånet.

Lånet beviljas av ett kreditinstitut, försäkringsbolag, pensionsinstitut eller av kommunen. ARA beviljar räntestödet och endast för projekt som kommunen förordar.

Den lånesökande kan med hjälp av räntestödslåneräknaren bedöma de årliga kapitalutgifterna och räntan efter räntestödet.

 

 

Publicerad 8.2.2013 kl. 16.17, uppdaterad 27.2.2018 kl. 15.27