Hyres- och bostadsrättbostäder med statligt stöd

Aktuellt

Anvisning om risker i samfundets verksamhet och om placering av medel 14.6.2019
ARA har gett samfund som betecknats som allmännyttiga en anvisning som gäller risktagning och placering av medel som ett samfund har ackumulerat.
Läs mer
Styrnings- och övervakningsansvar angående ARA-finansierade bostäder och tillämpning av bestämmelserna 28.5.2014
ARAs anvinsning om styrnings- och övervakningsansvar samt bestämmelserna tillämpningsområde. Anvisning gäller bl.a. val av boende och hyresbestämning. Ytterligare infromation:
Läs mer

I Finland finns det 445 000 ägärbostäder, 540 000 hyresbostäder och 45 000 bostadsrättbostäder, av vilka är byggda med statens stöd sedan år 1949. Ytterligare det finns omkring 380 000 bostäder som är ombyggda med ARAs stöd. 

Det statsstödda ARA-beståndet består av arava- och räntestödsbelånade hyresbostäder och bostadsrättsbostäder.

Till ARA-bostadsbeståndet är anslutet ett socialt element, varför användningen och överlåtelsen av dessa bostäder är begränsad. ARA-bostadsbeståndet har erbjudit boende redan från 1950-talet som trygga boendemiljöer till skäliga kostnader. Som mål är att åstadkomma välplanerade bostäder med hög kvalitet som ändå ligger på en skälig prisnivå.

Statligt subventionerade bostäder som ägs av kommuner, samkommuner och andra offentliga samfund och allmännyttiga ochderas ägdadotterbolag.

ARA  styr och övervakar ARA-bostadsbeståndet 

ARAs uppgift är att styra och övervaka användningen av ARA-bostadsbeståndet samt att i samarbete med Statskontoret sörja för riskerna i anslutning till bostads- och lånebeståndet.

Genom styrning och övervakning säkerställer ARA att

  • det statliga stödet inriktas på boende,
  • hyreshussamfunden agerar enligt bestämmelser, föreskrifter och anvisningar,
  • samfunden inte inkomstför mer på ägarna än vad som är tillåtet i lagen.

Kommunernas uppgift är att övervaka val av boende. Från och med den 1 januari 2014 ARAs uppgift är att övervaka hyror. ARA ansvarar för den allmänna styrningen av kommunerna och låntagarna.

Publicerad 28.2.2013 kl. 13.27, uppdaterad 14.6.2017 kl. 18.29