Tillgänglighet för webbplatsen ara.fi

ARA strävar efter att garantera tillgängligheten till sina webbtjänster på det sätt som förutsätts i lagen om tillhandahållande av digitala tjänster. Vi vill erbjuda digitala tjänster som så många som möjligt kan använda.

Detta tillgänglighetsutlåtande gäller ara.fi-tjänsten. Webbplats är publicerat 7.3.2013.

Utlåtandet har publicerats 22.9.2020 och uppdaterats 7.4.2021.

  Vi jobbar på att förbättra tillgängligheten

  ARA har själv bedömt tjänstens tillgänglighet. Vi rättar till bristerna i tjänstens tillgänglighet så snart som möjligt med tillgängliga resurser. Vi beaktar tillgängligheten även när vi utvecklar tjänsten.

  Vi förnyar våra webbplats under åren 2022-2023. På den förnyade webbplatsen beaktas tillgänglighetskraven.

   Hur tillgänglig är webbplatsen?

   Denna tjänst uppfyller delvis tillgänglighetskraven. Brister i tillgänglighet som förekommer på webbplatsen är beskrivna närmare i nästa kapitel.

   Innehåll eller funktioner, som inte är tillgängliga:

   • Vissa bilder i tjänsten saknar tillräckligt beskrivande textalternativ eller är inte markerat som dekorativt. 
   • Det finns brister i hur rubrikerna definierats i tjänsten och bifogade filer. Några tabeller i innehållet saknar huvudrubrik och rad- eller kolumnrubriker. 
   • Datumformulärfälten saknar namntaggar i sökfunktioner eller de är inte markerat till fältet. Samt några knappar som hör tillsammans är inte markerat ihop. 
   • På vissa ställen i tjänsten har man använt tabeller för att strukturera innehållets layout och texter. 
   • Vissa rubriknivåer är i ologisk ordning.Till exempel rubriker av olika innehållslistor i framsidan är i ologisk ordning. 
   • Färger som används i olika element har för låg kontrast för att avteckna sig tydligt (t.ex. i bifogade filer, några rubrikerna på sidorna samt för vissa ikoner).
   • Det finns några bilder som innehåller text och de har brister i beskrivande textalternativet. De har också för ljusa färg.
   • Ämnesområdefälten i sökfunktionen är omöjligt att använda med tangentbordet eller med assisterande teknik. Funktion kan inte används rätt med tangentbordet men man kan gå tillbaka till sökfunktionen från popup-fönster med avbrott-tangenttryckning eller med knappen "ok".
   • En del av länktexterna är inexakta. Länkarnas innebörd har inte beskrivits tillräckligt noggrant. 
   • Webbplatsens kod innehåller några fel.

   Tillgänglighet och filer

   Det finns brister i filer som är publicerats efter den 23 september 2018.

   • Det finns bilder och elementen som har inget textalternativ eller är markerad som dekorativ. (WCAG 1.1.1)
   • Det finns tomma rad och rubriker som är inte definierats som rubriker. De kan komplicera användning med assisterade teknik. (WCAG 1.3.1)
   • Några dokument har inte definierade rubriker och rubriksnivåer hoppas över. Filer kan också innehålla tabeller som har ingen rad- eller kolumnrubriker eller tabells rubrik. (WCAG 1.3.1, 2.4.1)
   • Några filer kan ha en ologisk läsordning. (WCAG 1.3.1)
   • Blanketter i Excel-form har en mångfald struktur och det kan vara svårt att uppfatta med assisterade teknik. (WCAG 1.3.1)
   • Filer som innehåller statistiker, räknare och blankettdokument har tabeller som har flera kombinerade celler och tomma celler. Det kan påverka det hur innehållet uppfattas med assisterad teknik. (WCAG 1.3.1)
   • Det finns brister i kodmarkering i några PDF-dokumenten. Några elementen är inte markerad med kod. (WCAG 1.3.1, 1.3.2, 2.4.1)
   • Färger som används i rubriker eller grafiska elementen kan vara för ljusa och de kan vara svåra att urskilja från bakgrunden. (WCAG 1.4.3, 1.4.11)
   • Några filer har en inexakt rubrik. (WCAG 2.4.6)

   Tillgänglighet och statistiker

   Vi har massa av information om boende branschen. De publiceras i form av olika utredningar och statistiker som innehåller mönster och figurer. Vi strävar att publicera också datan, som figurer baseras på, i numeriska formen med bifogade filer eller datatabeller på webbsidor.

   Om du har problem med datafiler och du kan inte använda dem med assisterade teknik, kontakta oss med e-post så vi kan hjälpa dig. Skicka e-post till adressen: tietopalvelut.ara(at)ara.fi

   Tillgänglighet och blanketter

   Vi strävar att digitalisera ansökningen av lån och bidrag vi beviljar. Under det här digitaliseringsprojektet vi uppdaterar bara våra blankettfiler, som används när det finns inte ännu e-tjänst för ansökningsmetod, när de behöver uppdatering i innehållet. Och på samma gång uppdaterar vi blankettens tillgänglighet.

   I vissa understödsformer (för personkunder) finns det också olika ansökningsformer till hands. Vi publicerar och uppdaterar olika former av filer (word eller PDF) som ansökande kan ladda ner och fylla i om det är inte möjligt att använda ARAs e-tjänster.

   Om du kans inte använda e-tjänsten eller blankettdokumenten vi har i våra sidor med assisterade teknik, kontakta oss och be att få blanketten i mer tillgängliga formen. Vi hjälper dig med saken så snart som möjligt. Kontakta Tuula Ritaranta per e-post i form av fornamn.efternamn@ara.fi.  

   Vissa typer av innehåll omfattas inte av den tillämpliga lagstiftningen

   Kraven omfattar inte bifogade filer som har publicerats före den 23 september 2018 och gäller inte uträttning av ärenden.

   På ARAs YouTube-kanal finns videoinnehåll som är publicerat före den 23 september 2020. Enligt lagen behöver videoinnehåll som publicerats före ovannämnda dagen inte retroaktivt göras tillgängligt. En del av videoinnehåll saknar textning och en del saknar också ljudinnehåll. 

   Vi har filer som innehåller kartor på våra sidor. Dessa kartor som betecknar tomtpriser omfattas inte av den tillämpliga lagstiftningen. Filer är inte tillgängliga, men innehållet representeras i texten på tomtprissidor.

   Upptäckte du tillgänglighetsbrist i vår digitala tjänst?

   Om du upptäckte en brist som är inte i listan på den här sidan, beskriv den för oss och vi ska göra vårt bästa för att åtgärda den. Kontakta oss per e-post: viestinta.ara (at) ara.fi

   Vi svarar så fort som möjligt, senast inom 14 dagar.

   Tillsyn av tillgänglighet

   Regionförvaltningsverket i Södra Finland övervakar att lagens tillgänglighetskrav följs i Finland. Kontakta oss först om du märker brister i tillgängligheten på vår webbplats.

   Om du inte är nöjd med det svar du har fått eller inte får något svar alls inom två veckor kan du lämna in en anmälan om bristande tillgänglighet till Regionförvaltningsverket i Södra Finland. På regionförvaltningsverkets webbplats finns det beskrivet hur du kan lämna in en anmälan och hur ärendet behandlas.

   Gå till sidan av sina rättigheter i tillganglighetskrav.fi

   Tillsynsmyndighetens kontaktuppgifter

   Regionförvaltningsverket i Södra Finland
   Enheten för tillgänglighetstillsyn
   Webbplats: www.tillgänglighetskrav.fi
   E-post: webbtillganglighet (at) rfv.fi
   Telefonnummer: växeln 0295 016 000

   Publicerad 22-09-2020 kl. 17.57, uppdaterad 07-04-2021 kl. 10.54