Strategiarbete

 
 

Målet med projektet är att skapa kommunstrategier för förebyggande av bostadslöshet i deltagarstäderna. Städernas strategiprocesser gås igenom tillsammans med erfarenhetssakkunniga. De erfarenhetssakkunniga bidrar med sin expertis som en del av utvecklingen av serviceprocesser, varvid klientsynvinkeln beaktas i alla skeden av strategiprocessen.

Erfarenhetssakkunniga och stöd från likställda utnyttjas också i kommunernas arbete med projektets indirekta målgrupper. Man hoppas att engagerandet av erfarenhetssakkunniga påverkar både strategiprocessens slutresultat och de erfarenhetssakkunnigas upplevelser av delaktighet i det egna livet. Projektet följer upp denna utveckling. Dessutom följer man upp och rapporterar om utmaningar och god praxis i anslutning till utnyttjandet av erfarenhetssakkunniga.

På nationell nivå utvecklar och sprider projektet praxis inom bostadslöshetsarbetet genom ett brett nätverkssamarbete samt främjar experiment med innovativa verksamhetsmodeller. Verksamhetsmodellerna grundar sig på den under PAAVO-programperioden (Programmet för minskning av långtidsbostadslöshet) lanserade Bostad först-principen, där tryggande av boendet ses som en förutsättning för inledningen av individens övergripande rehabiliteringsprocess, stärkandet av delaktighet och livskompetens samt att närma sig arbetslivet. Projektets centrala effekt på kort sikt är minskning av bostadslösheten. 

Skapandet av kommunstrategier

Projektets mest centrala åtgärd är att skapa en strategi för förebyggande av bostadslöshet som förankras i kommunerna. I praktiken sammanställer kommunerna en sektorövergripande arbetsgrupp/nätverk där alla lokalt väsentliga aktörer för förebyggande av bostadslöshet är representerade.

I arbetsgruppens sammansättning utnyttjas nätverken som skapats under PAAVO-programmet. Arbetsgruppens uppgift är att bereda en förebyggande strategi. Det är fråga om en interaktiv process där man skapar förståelse för det gemensamma utvecklingsbehovet och kan överskrida gränserna mellan förvaltningar, servicesektorer, professioner och rollerna klient–yrkesperson. Processen koordineras av en person som kommunen anställer med ESR-finansiering och som bildar ett arbetspar/team med en eller flera erfarenhetssakkunniga.

I den ovan nämnda processen:

  1. Identifieras och kartläggs avbrott i kundprocesserna samt vägarna som leder till bostadslöshet.
  2. Bildas en uppfattning om den förändring som behövs och vilken förebyggande åtgärdshelhet som förutsätts.
  3. Skissas en plan där man definierar principerna som styr arbetet, de strategiska tyngdpunkterna, omfokusering av resurserna samt nödvändiga åtgärder för genomförandet av helheten.
  4. Läggs strategiplanen fram för en mer omfattande behandling i kommunens administrativa organ, serviceproducenter, organisationer o.dyl. väsentliga aktörer.
  5. Specificeras strategiplanen på basis av responsen och beslutförs av kommunen.
  6. Inleds strategins förankringsprocess.

 

Publicerad 29.9.2016 kl. 12.16, uppdaterad 19.4.2017 kl. 12.49