Mål

 
 

Projektets överordnade mål är att säkerställa förankringen av ett förebyggande bostadslöshetsarbete som en del av verksamheten i städerna som deltar i projektet. "Arbetsredskapen" för förankringen är stadsspecifika förebyggande bostadslöshetsstrategier och arbetssätt som förstärker klienternas delaktighet. Projektet stöder utarbetandet, utvecklandet och det praktiska tillämpandet av dessa arbetsredskap.

Projektets mål länkas till varandra på tre konkreta nivåer:

 
1) På klientnivå bygger man upp förebyggande lösningar inom boende, omsorg och stödarbete som motsvarar individens och gruppens behov

Inom verksamheten betonas förebyggande boenderådgivning och arbetsformer som uppmuntrar till självständighet. Sådana är bl.a. erfarenhetssakkunnighet samt främjande av rehabiliterande arbetsverksamhet, studier och en betydelsefull vardag.

Passivering och social isolering i anslutning till bostadslöshet förebyggs då verksamhetsformer som stärker det sociala umgänget och livskompetensen ses som en del av att trygga boendet. Ändringar i individernas och gruppernas förhållanden och beteende följs upp med riktade enkäter och it-applikationer i realtid.

 
2) På lokal nivå inleds förebyggande helheter som överskrider servicesektorer och professionella gränser

Med sådana förebyggande och gränsöverskridande helheter bygger man upp hållbara lösningar med tanke på klienten. Lösningarna skapas i samarbete mellan exempelvis boenderådgivningen, socialarbetet, skuldrådgivningen, missbrukar- och mentalvården och sysselsättningsstödet samt erfarenhetssakkunniga. Besparingarna som uppnås riktas till förebyggande investeringar.

 
3) Målet på nationell nivå är att säkerställa utveckling, spridning och ibruktagande av fungerande och lovande lösningar

Utöver ett övergripande utnyttjande av de lösningar som skapats är målet att identifiera administrativ och professionell praxis som främjar eller förhindrar förebyggandet av bostadslöshet. Utnyttjandet av erfarenhetssakkunniga ur ovan nämnda perspektiv utgör ett särskilt granskningsobjekt inom projektet.

 

Publicerad 29.9.2016 kl. 12.16, uppdaterad 19.4.2017 kl. 12.29