Erfarenhetssakkunnighet

 
 

Inom projektet skapas en verksamhetsmodell för erfarenhetssakkunnighet för bostadslöshetsarbetet och förebyggande av bostadslöshet. Resultaten av att utnyttja erfarenhetssakkunnighet syns på klientnivå, på lokal och nationell nivå samt i förhållande till de erfarenhetssakkunnigas personliga utveckling.

klientnivå hittas naturliga sätt för erfarenhetssakkunniga att komplettera det yrkesmässiga arbetet som görs med bostadslösa klienter och klienter med risk för bostadslöshet. På lokal nivå säkerställer de erfarenhetssakkunnigas starkare roll tjänsternas användarperspektiv med tanke på de förebyggande strategiernas innehåll. På nationell nivå ger utnyttjandet av erfarenhetssakkunniga utgående från lokala modeller och erfarenheter information om hinder och bästa praxis i anslutning till erfarenhetssakkunnighet. På personlig nivå följer man upp de erfarenhetssakkunnigas utveckling i anslutning till arbete, kunnande samt egenmakt.

Erfarenhetssakkunniga

Erfarenhetssakkunniga representerar, beroende på vad städerna väljer att prioritera, olika målgrupper inom bostadslöshet, t.ex. långtidsbostadslösa, unga som omfattas av barnskyddets efterarbete, invandrare eller rehabiliteringsklienter inom rusmedels- eller mentalvården. Det kommer att finnas cirka 1–2 erfarenhetssakkunniga per stad, dvs. sammanlagt cirka 10 stycken.

Inom projektet anställs minst en erfarenhetssakkunnig i respektive stad som en del av den egentliga projektpersonalen.

 

Publicerad 29.9.2016 kl. 12.15, uppdaterad 19.4.2017 kl. 12.54