Understöd för slopande av oljeuppvärmning i byggnader

Piirroskuva, jossa käsi pitelee hakemuslomakkeita.

För vem?

Till kommuner och kommunala affärsverk.

Förutsättning för affärsverk är att de utgör en del av kommunens förvaltning och ekonomi och inte är en separat juridisk person eller en självständig bokföringsskyldig.

Piirroskuvitus, jossa käsi pitelee rahamassia.

Hur mycket?

Högst 20 eller 25 %.

Storlek beror på om kommunen har anslutit sig till ett frivilligt energieffektivitetsavtal.

Bekanta dig med ytterligare anvisningar och förutsättningar av understödet i sökanvisningen:

Vad understöds?

Understöd kan beviljas kommuner för kostnader som föranleds av att oljeuppvärmningssystemet i en kommunalt ägd byggnad slopas och uppvärmningsformen ändras till andra uppvärmningssystem. Det nya byggnadsspecifika uppvärmningssystemet får inte använda fossila bränslen..

Understödet beviljas i enlighet med en kostnadskalkyl som grundar sig på en plan. Till de kostnader som ligger till grund för understödet godkänns sedvanliga planerings-, rivnings-, återvinnings-, anordnings- och installationskostnader för ändring av uppvärmningssystemet, inklusive kostnader för byggande av anslutning, för styrnings- och automationssystem och för avlägsnande av oljecisterner.

Understöd kan ansökas för kostnader som har uppstått från och med den 1 juni 2020.

Understöds storlek

Understödets storlek beror på om kommunen har anslutit sig till ett frivilligt energieffektivitetsavtal.

Kommuner som anslutit sig till ett avtal

För kommuner som har anslutit sig till ett frivilligt energieffektivitetsavtal kan stödet uppgå till högst 25 % av de godtagbara kostnaderna.

Övriga kommuner

För kommuner som inte har anslutit sig till ett frivilligt energieffektivitetsavtal kan stödet uppgå till högst 20 % av de godtagbara kostnaderna.

Mer information om frivilliga energieffektivitetsavtal och hur man ansluter sig:
Gå till sidan energiatehokkuussopimukset2017-2025.fi (länken öppnas i en ny flik) 

Ansökan om understöd

Understödet kan sökas året runt. Ansökan om understöd görs med blanketten ARA 46.
Länken till blanketten hittar du nedan texter.

Ansökan skickas per e-post till ARAs registratorskontor:
E-postaddres: kirjaamo.ara(at)ara.fi

Vi rekommenderar kommuner att ansöka om understöd för alla byggnader i deras ägo på en och samma blankett.

Bilagor till ansökan

  1. Till ansökan ska bifogas en kortfattad, fritt formulerad plan över de åtgärder som ska vidtas och en specifikation av kostnaderna.
  2. Ett sammandrag över byggnadernas egenskaper och kostnader samt över de nya uppvärmningssystemen. Detta sammandrag görs på ARAs blankett ARA 46a.

Blankett ARA 46 och bilagan ARA 46a

Ansökan om understöd för slopande av oljeuppvärmning i kommunala byggnader

Med blanketten ansöks om understöd för slopande av oljeuppvärmning i kommunala byggnader. Läs mer

Publicerad 15-10-2020 kl. 12.54, uppdaterad 18-11-2020 kl. 10.49