Vanliga frågor om understöd för övergång till lågtemperaturfjärrvärme

Hur beräknas understödsbeloppet?

Understödet beräknas och beviljas per byggnadstyp enligt de fasta summorna i tabellen i ansökningsanvisningen och på webbplatsen. Understödet beräknas enligt antalet fjärrvärmeanläggningar, men i fråga om balansering och reglering enligt antalet bostadshus. Som en anläggning betraktas en anläggning i ett eget värmedistributionsrum. Som ett uppvärmningssystem räknas det byggnadsspecifika värmedistributionssystemet.

Kan jag få understöd för lågtemperaturfjärrvärme och hushållsavdrag för samma projekt?

Nej. Enligt 4 § 7 punkten i understödsförordningen (773/2022) är en förutsättning för beviljande av understöd att understödstagaren inte har beviljats annat offentligt understöd för samma ändamål. Den sökande kan alltså inte få både understöd för lågtemperaturfjärrvärme och hushållsavdrag eller t.ex. ARAs energiunderstöd för kostnader inom samma projekt.

Är leasing, ESCO eller andra projekt som genomförs enligt finansieringsmodellen stödberättigade?

Inom ramen för understödet tillåts projekt som genomförs med olika finansieringsmodeller. Stödtagaren ska i utbetalningsskedet lämna in en utredning om hur kostnaderna uppkommit samt den dokumentation som krävs om installationen av anläggningen och den reglering som gjorts. Mottagaren av understödet ska ha besittningsrätt till anläggningen.

Får man endast understöd för reglering och balansering?

Nej. För att få understöd krävs alltid att värmeväxlaren byts ut. Understöd beviljas inte endast för reglering och balansering utan att anläggningen byts ut.

Har ARA information om anläggningar och fjärrvärmebolag som omfattas av understödet?

Nej. ARA namnger inte lämpliga anläggningar. Understöd beviljas endast bostadshusets ägare. Fjärrvärmeleverantören bestämmer själv om fastigheten ligger i ett område, där förnyelse av anläggningen främjar övergången till lågtemperaturfjärrvärme.

Kan man få understöd i efterhand?

Nej. Ansökan om understöd ska lämnas in till ARA innan reparationsåtgärderna inleds. I fråga om påbörjande av arbetet iakttas definitionen i 149 c § i markanvändnings- och bygglagen (132/1999), dvs. vid reparationer och ändringar av en byggnad anses byggnadsarbetet ha påbörjats när rivningen eller byggandet av konstruktioner eller byggnadsdelar inleds.

Publicerad 10-01-2023 kl. 11.59, uppdaterad 17-04-2023 kl. 12.29