Understöd för byggande av laddningsinfrastrukturen för elbilar

Under hösten 2020 har ARA tagit emot fler ansökningar om understöd för laddningsinfrastruktur än under hela 2019. Bakom den stora efterfrågan ligger bostadsaktiebolagens bolagsstämmor som skjutits upp på grund av coronaviruset samt regeringens höjning av understödsprocenten som en form av coronaåterhämtning.

På grund av det stora antalet ansökningar räcker anslaget för 2020 inte till för alla ansökningar om understöd som redan inkommit, så en del av ansökningarna kommer att få ett beslut om anslag för 2021. När anslaget för 2020 tar slut överförs ansökningarna automatiskt till 2021 och sökanden behöver inte vidta några särskilda åtgärder. Ansökningarna behandlas i den ordning de anlänt.

Höjd understödsprocent gäller endast understöd som beviljas ur anslaget för 2020. Enligt villkoren för anslaget för 2021 förblir understödsprocenten för projekt på basnivå 35 procent. I projekt som uppfyller villkoren för effektivitetsincitamentet är understödet 50 procent.

I budgetförslaget har 5,5 miljoner euro reserverats för understöd för laddningsinfrastruktur 2021.

Avustuksen hakija -ikoni

Vem kan söka

Samfund som äger en bostadsbyggnad eller parkeringsbolag som ägs av ovannämnd samfund.

Avustuksen suuruus -ikoni

Understöds storhet

35 %  av de godkända, faktiska kostnader, dock högst 90 000 euro. Understöd kan höjas till 50 %. 

Se ytterligare villkor på denna sidan och sökanvisningen.

Antalet laddningsbara elbilar (renodlade elbilar och laddhybridbilar) ökar. Många husbolag planerar att installera laddningsstationer de närmaste åren.

ARA beviljar understöd till samfund som äger bostadsbyggnader för de ändringar som krävs i fastigheternas elsystem för att installera laddningsstationer för elbilar. Understöd kan också beviljas för att installera laddningsapparater vid parkeringsplatser som ägs av parkeringsbolag om det sökande samfundet äger aktier i parkeringsbolaget vilka berättigar boenden i ansökningsbolaget att använda parkeringsplatserna.

Ett anslag på 5,3 miljoner euro har reserverats i statsbudgeten 2020 för understöd. Understödet syftar till att öka möjligheterna att ladda elbilar hemma och därmed att öka beståndet av elbilar i enlighet med målen i den nationella klimat- och energistrategin.

Vem kan söka?

Understödet kan sökas av samfund som äger en bostadsbyggnad (t.ex. husbolag och hyreshusbolag) eller parkeringsbolag som ägs av ovannämnd samfund.

De minimis -förordningen tillämpas på understödet, vilket innebär att det kumulativa stödet till en stödtagare kan uppgå till högst 200 000 euro under 3 års tid. Denna bestämmelse gäller ekonomiska aktörer, t.ex. hyreshusbolag.
Gå till De minimis -förordning i Eur Lex -sidor 

Hur mycket understöd och för vilka åtgärder?

Understöd beviljas till högst 35 % av de godkända faktiska kostnaderna. Understödet kan höjas om minst hälften av laddningsstationerna som genomförs med understödet har minst 11 kW laddningseffekt. I sådana här projekt är understödet 50 % av hela projektets godtagbara, faktiska kostnader.

Understödets övre gräns i eurobelopp är i båda fallen 90 000 €. 

Ett villkor för understödet är att samfundet bygger en laddningsstation på minst fem parkeringsplatser. Understöd kan också beviljas för anskaffning av laddningsstationer.

Understöd beviljas inte till halvfärdiga nybyggnadsprojekt.

Stödberättigade kostnader är:

  • behovsinventering
  • projektplanering, om projektet genomförs
  • ändringar i elcentral
  • rördragningar och kabling
    • samt därtill hörande normala markbyggnadsarbeten.
  • Laddningsstationerna kan endast omfattas av stödet om de ägs av den som får stödet.
 

Inlämnande av ansökan

Understöd kan sökas genom ARAs e-tjänst. Gå till ARAs e-tjänst

Anvisningar om inloggning till e-tjänsten: Gå till anvisnignar om Suomi.fi-inloggning

Utbetalning av understöd

Understödet utbetalas i en rat i enlighet med de genomförda utgifterna, men ändå som mest enligt understödsbeslutet efter att arbetena har slutförts.

Se ytterligare anvisningar om begäran om utbetalning från sökanvisningen. 

Publicerad 19.8.2020 kl. 13.58, uppdaterad 13.1.2021 kl. 11.56