Understöd för byggande av laddningsinfrastrukturen för elbilar

Antalet laddningsbara elbilar (renodlade elbilar och laddhybridbilar) ökar. Många husbolag planerar att installera laddningsstationer de närmaste åren.

ARA beviljar understöd till samfund som äger bostadsbyggnader för de ändringar som krävs i fastigheternas elsystem för att installera laddningsstationer för elbilar. Understöd kan också beviljas för att installera laddningsapparater vid parkeringsplatser som ägs av parkeringsbolag om det sökande samfundet äger aktier i parkeringsbolaget vilka berättigar boenden i ansökningsbolaget att använda parkeringsplatserna. Ett anslag på 1,5 miljoner euro har reserverats i statsbudgeten för understöd. Understödet syftar till att öka möjligheterna att ladda elbilar hemma och därmed att öka beståndet av elbilar i enlighet med målen i den nationella klimat- och energistrategin.

Vem kan söka?

Understödet kan sökas av samfund som äger en bostadsbyggnad (t.ex. husbolag och hyreshusbolag) eller parkeringsbolag som ägs av ovannämnd samfund.

De minimis -förordningen tillämpas på understödet, vilket innebär att det kumulativa stödet till en stödtagare kan uppgå till högst 200 000 euro under 3 års tid. Denna bestämmelse gäller ekonomiska aktörer, t.ex. hyreshusbolag.

Hur stort understöd och till vad?

Understödet är 35 % av de faktiska kostnaderna (inkl. moms), dock högst 90 000 euro. Ett villkor för understödet är att samfundet bygger en laddningsstation på minst fem parkeringsplatser.

Stödberättigade kostnader är behovsinventering och projektplanering, om projektet genomförs, ändringar i elcentral, rördragningar och kabling samt därtill hörande normala markbyggnadsarbeten. Laddningsstationerna kan endast omfattas av stödet om de ägs av den som får stödet.

Hur ansöker man om understöd?

Understödet beviljas av ARA. Understödet sökas via ARAs e-tjänst.

Läs ansökningsanvisningen. Anvisningen finns på länken nedan.

Publicerad 10.9.2018 kl. 13.56, uppdaterad 9.10.2019 kl. 13.14