Understöd för byggande av laddningsinfrastrukturen för elbilar

Avustuksen hakija -ikoni

Vem kan söka

Samfund.

Avustuksen suuruus -ikoni

Understöds storhet

45 %  av de godkända, faktiska kostnader, dock högst 90 000 euro.

 

Antalet laddningsbara elbilar (renodlade elbilar och laddhybridbilar) ökar. Många husbolag planerar att installera laddningsstationer de närmaste åren.

ARA beviljar understöd till samfund som äger bostadsbyggnader för de ändringar som krävs i fastigheternas elsystem för att installera laddningsstationer för elbilar. Understöd kan också beviljas för att installera laddningsapparater vid parkeringsplatser som ägs av parkeringsbolag om det sökande samfundet äger aktier i parkeringsbolaget vilka berättigar boenden i ansökningsbolaget att använda parkeringsplatserna. Ett anslag på 5,3 miljoner euro har reserverats i statsbudgeten 2020 för understöd. Understödet syftar till att öka möjligheterna att ladda elbilar hemma och därmed att öka beståndet av elbilar i enlighet med målen i den nationella klimat- och energistrategin.

Vem kan söka?

Understödet kan sökas av samfund som äger en bostadsbyggnad (t.ex. husbolag och hyreshusbolag) eller parkeringsbolag som ägs av ovannämnd samfund.

De minimis -förordningen tillämpas på understödet, vilket innebär att det kumulativa stödet till en stödtagare kan uppgå till högst 200 000 euro under 3 års tid. Denna bestämmelse gäller ekonomiska aktörer, t.ex. hyreshusbolag.

Understöd beviljas till högst 45 % av de godkända faktiska kostnaderna. Understödet kan höjas om minst hälften av laddningsstationerna som genomförs med understödet har minst 11 kW laddningseffekt. I sådana här projekt är understödet 55 % av hela projektets godtagbara, faktiska kostnader.

Understödets övre gräns i eurobelopp är i båda fallen 90 000 €. 

Ett villkor för understödet är att samfundet bygger en laddningsstation på minst fem parkeringsplatser. Understöd kan också beviljas för anskaffning av laddningsstationer.

Understöd beviljas inte till halvfärdiga nybyggnadsprojekt.

Stödberättigade kostnader är:

  • behovsinventering
  • projektplanering, om projektet genomförs
  • ändringar i elcentral
  • rördragningar och kabling
    • samt därtill hörande normala markbyggnadsarbeten.
  • Laddningsstationerna kan endast omfattas av stödet om de ägs av den som får stödet.
 

Inlämnande av ansökan

Söka direkt via ARAs e-tjänst (rekommendation)

Understöd kan sökas genom ARAs e-tjänsten från mars 2020. Gå till ARAs e-tjänst (ara-asiointi.fi)

Ladda ner sökanvisningen (pdf) - Obs! Sök anvisning uppdateras inom närtiden.

Utbetalning av understöd

Understödet utbetalas i en rat i enlighet med de genomförda utgifterna, men ändå som mest enligt understödsbeslutet efter att arbetena har slutförts.

Se ytterligare anvisningar om begäran om utbetalning från sökanvisningen. 

Publicerad 19.8.2020 kl. 13.58, uppdaterad 3.11.2020 kl. 16.59