Vanliga frågor om kostnader som understöds och vad som understöds

Vi har delat ut frågor och svar per ämnesområde. På den här sidan hittar du frågor och svar som gäller kostnader som understöds och vad som understöds.

Gå till första sidan av Vanliga frågor

OBS. Klicka på rubriken av frågor du vill läsa svaren på.

Svar: 

Vid ansökan om understöd och utbetalning av understöd används momspliktiga summor.

Svar:

Utöver reparationsåtgärderna kan ARA även bevilja understöd för planeringskostnader. Planeringskostnader som understöds kan vara bland annat:

  • de utredningar som behövs för att få understöd och för att utreda om understöd kan beviljas (såsom uppgörande av E-talsberäkningar enligt avgörandena och utredning om huruvida energiprestandan förbättras tillräckligt)
  • alla kostnader för tillstånd, byggtjänster och tillsyn som krävs för understödsberättigade åtgärder
  • de tilläggsutredningar som krävs enligt myndighetsföreskrifter och för tillstånd som ingår i ett reparationsprojekt samt tillsättande av en övervakare för projektet
  • det officiella energicertifikat som behövs som bilaga till utbetalningsansökan.

Obs! ARA fattar alltid det slutliga beslutet om de godtagbara kostnaderna för understödet separat för varje ansökan. Energiunderstöd kan inte beviljas endast för planeringskostnader.

Svar:

Nej. Enligt 3 § i energiunderstödsförordningen (1341/2019) kan energiunderstöd beviljas endast för sådana reparationsåtgärder i samband med vilka bostadsbyggnadens energiprestanda förbättras.

Bostadsbyggnadens energiprestanda måste alltså förbättras med hjälp av de åtgärder som nu vidtas för att man ska kunna få understöd, dvs. den åtgärdshelhet som genomförs med understödet ska minska E-talet. Understöd kan beviljas endast för sådana åtgärder som påverkar sänkningen av bostadsbyggnadens E-tal.

Den sökande ska med hjälp av E-talsberäkningar visa att byggnaden, efter att de åtgärder som ansökan gäller har utförts, uppfyller minimiminskningen av E-talet enligt byggnadstyp, dvs. att E-talet minskar minst så mycket som beviljandet av understödet förutsätter. Åtgärderna ska dessutom vara kostnadseffektiva och ändamålsenligt planerade. Utgångspunkten för planeringen är ett slutresultat som siktar till en god inomhusmiljö och energiprestanda i byggnaden.

Svar:

Nej. Energiunderstöd beviljas inte bostadshus med en våningsyta på mindre än 50 m2, eftersom byggnader med en våningsyta på mindre än 50 m2 inte omfattas av lagstiftningen om energiprestanda i 117 g § i markanvändnings- och bygglagen.

En förutsättning för beviljande av energiunderstöd är att en förbättring av energiprestandan påvisas i enlighet med lagstiftningen om energiprestanda.

Svar:
Som understödsberättigade betraktas sådana lösningar där byggherren äger hela den utrustning eller annan åtgärd som genomförs med understödet senast vid den tidpunkt då utbetalning av understöd söks hos ARA.

Publicerad 20-09-2021 kl. 15.08, uppdaterad 20-09-2021 kl. 15.08