Vanliga frågor om E-talsberäkning och bilagor

Vi har delat ut frågor och svar per ämnesområde. På den här sidan hittar du frågor och svar som gäller E-talsberäkningar och bilagor samt vem kan formulera bilagor.

Gå till första sidan av Vanliga frågor

OBS. Klicka på rubriken av frågor du vill läsa svaren på.

Svar:

Ja, beslutet om att inleda ett projekt får vara villkorat av ett positivt understödsbeslut, t.ex. "- - genomförs om ARA beviljar understöd". Beslutet ska dock gälla genomförandet av de åtgärder som ansökan gäller och innehålla en utredning om finansieringen av projektet.

Svar:

E-talsberäkningar, en utredning och en kostnadskalkyl över åtgärderna kan göras av en yrkesutbildad person inom byggbranschen som har tillräcklig kompetens och erfarenhet för att göra dem. Utredningen kan ha flera undertecknare.

Endast aktörer som är behöriga har rätt att upprätta ett energicertifikat.

ARA rekommenderar att man redan vid uppgörandet av kalkyler använder sig av en person som har behörighet att upprätta energicertifikat. Behöriga upprättare finns i Energicertifikatregistret. Länk till Energicertifikatregistrets sida

Exempel: 
Kan ägaren till ett bostadshus själv göra upp planer, beräkningar och energicertifikat för anskaffning av solel till den egna fastigheten, om han eller hon har behörighet inom elbranschen och som upprättare av energicertifikat?

Svar:
Ja. ARA kan dock be sökanden lämna in nödvändiga tilläggsutredningar om upprättarens kompetens och kostnaderna för åtgärderna som bilaga till ansökan.

 

Svar:

I parhus kan understöd sökas endast för en del av aktierna enligt bolagsstämmans beslut. Om den annan aktieägare ansöker om energiundetstöd senare, behövs sökande nya beräkningar av E-talen och ett nytt, officiellt energicertifikat som bilaga till ansökan om utbetalning av understöd.

E-talet beräknas per byggnad. Om det finns olika struktur- eller VVSE-lösningar för delar av ett sådant parhus, används medeltal för E-tal och energicertifikat.

Svar:

Justeringstekniska förbättringar till exempel smarta batteriterminaler räknas som åtgärdspunkt ”Fastighetsförvaltningssystem för att effektivera energianvändningen, förbättra klimatförhållandena inomhus samt för att justera, balansera och styra systemet samt åtgärder för att säkerställa systemets korrekta funktioner samt de kabelmontage och datanät som dessa behöver i byggnaden.

Andelen av kostnaderna för sådan åtgärd som ska beaktas i beräkningen av understödet är 50 % och andelen av möjligt understöd är alltså 25 % av de totala kostnaderna.

Vid upprättandet av energicertifikat följs den lagstiftning och de förordningar som gäller.

Svar:

Om byggnadens användningsändamål har ändrats (t.ex. från affärslokal till bostadsbyggnad), är tidpunkten för ändringen alltid tidpunkten för beräkningen av utgångsläget för E-talet.

Exempelvis, om en byggnad färdigställdes 1950 som affärsbyggnad. År 1980 gjordes en ändring av byggnadens användningsändamål, varvid byggnaden blev en bostadsbyggnad. I E-talsberäkningen betraktas då det år då användningsändamålet ändrades, dvs. 1980, som utgångsläget för beräkningarna.

Svar: 

Alla utvidgningar som gjorts under byggnadens livscykel och även eventuella nya utvidgningar som görs i samband med energiunderstödet beaktas redan när E-talet för referensnivån (= utgångsläget) beräknas. Till exempel ombyggnad av kalla vinds- och källarutrymmen för bostadsbruk betraktas som tillbyggnad/utvidgning.

Utvidgningarna beräknas enligt de utgångsvärden med vilka utvidgningen har gjorts eller kommer att göras.

E-talet för referensnivån är alltså en kombination av den gamla byggnaden och utvidgningen. Till exempel beräknas konstruktionernas U-värden (= värmegenomgångskoefficienter) som medelvärden viktade på areorna av de ursprungliga u-värdena och u-värdena för utvidgningen.

Det är viktigt att areorna stämmer överens, både i E-talsberäkningarna i samband med ansökan om understöd och i energicertifikatet i samband med utbetalningen. 

Obs! Kostnader för kompletterande byggande som kan jämföras med nybyggnad understöds inte.

Energiunderstödet gäller endast bostadshus. I E-talsberäkningarna räknas affärslokalerna inte in i bostadsbyggnadens uppvärmda nettoyta annat än i två undantagsfall. Utrymmena räknas in i den uppvärmda nettoytan endast om:

  • affärslokalens yta är mindre än 10 % av byggnadens uppvärmbara nettoyta eller
  • affärslokalens yta är mindre än 50 m2.

Det räcker att den ena av de ovan nämnda punkterna uppfylls.

Obs! Understöd kan inte beviljas för kostnader som gäller affärslokaler.

Publicerad 20-09-2021 kl. 10.12, uppdaterad 20-09-2021 kl. 15.07