Vanliga frågor om åtgärder

Vi har delat ut frågor och svar per ämnesområde. På den här sidan hittar du frågor och svar som gäller åtgärder.

Gå till första sidan av Vanliga frågor

OBS. Klicka på rubriken av frågor du vill läsa svaren på.

Exempelvis jordvärmebrunnar har borrats 2019, men utrustningen installeras 2020.

Svar:

Nej. Understödet riktas alltid till en åtgärd som omfattar alla arbeten och det material som behövs. Åtgärden kan inte delas upp i olika delar för att få understöd för en delåtgärd.

Till exempel leveransen av ett jordvärmesystem omfattar borrning av en jordvärmebrunn eller beredning av en annan värmekälla och installation av den värmepumpsanläggning som behövs och iståndsättning av den. Rivningsarbeten omfattar arbetsprestationen och normal efterbehandling av material.

Och beräknas deras sammanlagda effekt i %?

Om och när åtgärderna utförs vid olika tidpunkter, hur kan man göra när det kommer till energi‐stödet?

Svar:

Understöd kan sökas en gång och ansökan kan innehålla flera åtgärder som genomförs vid olika tidpunkter.

Den som gör E-talsberäkningen beaktar effekterna av de olika åtgärderna när beräkningen görs. Åtgärdernas effekt på bostadsbyggnadens E-tal verifieras med ett energicertifikat i det skede då man ansöker om utbetalning av understödet.

Andelen som understöds varierar enligt åtgärd. De åtgärdsspecifika bidragsandelarna anges i åtgärdslistan: Gå till sidan Reparationsåtgärder som understöds

Understödbeslut är giltig det år det beviljats och under de två därpå följande kalenderåren. Ansökan om utbetalning av understöd görs i en rat efter att alla åtgärder har slutförts, senast 31.10. det sista betalningsåret, varvid alla kostnader ska vara betalda i sin helhet.

A)
Om en eller flera byggnader betjänas av en värmecentral, varifrån värmen delas mellan flera byggnader och värmecentralen ägs av de bostadsaktiebolag som äger byggnaderna, är detta fjärrvärme?

Svar:

Om värmecentralen ägs direkt av bostadsaktiebolagen, anses det vara fråga om primärenergi, inte fjärrvärme.

B)
Om en eller flera byggnader betjänas av en gemensam värmecentral som finns inom det egna bolaget och energin köps från den, är detta fjärrvärme?

Svar:

Om energi köps och värmeverket ägs av ett separat bolag är det fråga om fjärrvärme.

C)
Understöds anslutningskostnader för fjärrvärme?

Svar:

Kostnaderna för anslutning till fjärrvärme kan vara understödsberättigade kostnader om de övriga villkoren för understöd uppfylls. Det kan vara fråga om förnyande av värmefördelningscentralen med tillhörande installation, anslutningsavgift och utrustning för utnyttjande av fjärrvärme med tillhörande rördragning.

Till exempel om man köper en begagnad jordvärmepump och begagnade vattenbatterier?

Svar:

ARA betonar betydelsen av god planering och rätt dimensionering av utrustningen samt av att beakta anordningarnas ändamålsenliga tekniska livslängd. Det finns dock inget hinder för att använda begagnad utrustning. Det begagnade systemet inklusive alla delar ska vara installerat av en yrkesutbildad person och genomfört i enlighet med lagar och förordningar.

Svar:

Ja, om U-värdet för vindsbjälklaget sjunker till minst den nivå som förutsätts i 4 § i förordningen (4/13).

Till exempel är tilläggsisolering av vindsbjälklag med blåsull en understödsberättigande åtgärd som hör till åtgärdsklassen ”Innovationer och andra lösningar som har en betydelse för effektivare energiförbrukning eller energieffektivitet eller förbrukningsutjämning med tanke på helheten eller byggnadens verksamhet som helhet, eller som i övrigt är nyttiga för byggnadens ägare vad gäller energin”.

Av kostnaderna för åtgärden godkänns 50 % för beräkning av understöd, vilket innebär att den eventuella andel som understöds är 25 %.

Gå till listan av reparationer som understöds

Ladda ner miljöministeriets förordning 4/13 (ym.fi, PDF)

Understödet beräknas utifrån solelsystemets inköpsfakturor. Ägaren har naturligtvis elbranschens kompetens och entreprenadrättigheter.

Svar:

Ja. Om sökanden utför en del av arbetsprestationen eller gör det helt och hållet själv ska man lämna in en utomstående experts utredning om att åtgärderna har utförts på behörigt sätt. Av utredningen ska framgå att mängden material som man sökt understöd för motsvarar de utförda åtgärderna.

Som sakkunnig duger till exempel en person med behörighet som ansvarig arbetsledare eller planerare inom branschen i fråga. Sökanden ska ha den utbildning, yrkeskompetens samt eventuella tillstånd och behörigheter som behövs för åtgärden. Utbildning, kompetens och behörighet påvisas med intyg som bifogas ansökan.

Svar:

Nej. Energiunderstöd kan beviljas endast för bostadslägenheternas andel. Motorfordonsskyddens (dvs. garage eller bilhallar) ytor som finns inuti byggnaden eller är strukturellt anslutna till den ingår inte i byggnadens uppvärmda nettoyta vid upprättandet av energicertifikat.

Om åtgärderna även gäller ett motorfordonsskydd, ska åtgärdskostnaderna specificeras från de utrymmen som används som bostad. Andelen för motorfordonsskydd understöds inte. Kostnaderna ska delas i förhållande till uppvärmda nettoytor, om det inte finns någon annan noggrannare information baserad på anbud eller andra dokument.

Svar:

I åtgärdsklassen "Slopande av oljeuppvärmning" godkänns all avveckling av fossila bränslen som uppvärmningsform, dvs. bland annat olja, stenkol, torv och naturgas.

Slopande av oljeuppvärmning anses omfatta alla kostnader i anslutning till ändringen av oljeuppvärmningssystemet, såsom nedmontering av cisternen och anläggningar samt installation av utrustning för den nya huvudsakliga uppvärmningsformen.

Av kostnaderna för åtgärden godkänns 100 % för beräkning av understödet och därmed är den eventuella understödsberättigade andelen 50 % av de totala kostnaderna för åtgärden.

Om oljeuppvärmningsanläggningen blir kvar i bostadshuset som en kompletterande anläggning eller i reserv, ska den synas i energieffektivitetskalkylen efter reparationsåtgärderna. Energiformsfaktorn för fossila bränslen i E-talsberäkningen är 1,0.

Om oljeuppvärmning (eller annat fossilt bränsle) syns i slutsituationens energieffektivitetskalkyler är det inte fråga om slopande av oljeuppvärmning. Då beror understödsprocenten för åtgärden på reparationsåtgärden.

Om till exempel en luft-vattenvärmepump installeras som ny huvudvärmekälla i en bostadsbyggnad och oljeuppvärmningen blir kvar som en kompletterande värmekälla, är åtgärdsklassen som understöds "Värmepump- och värmeåtervinningssystem". Då beaktas 50 % av kostnaderna i beräkningen av understödet och det eventuella understödet är 25 %.
Publicerad 20-09-2021 kl. 15.44, uppdaterad 20-09-2021 kl. 15.44