Vanliga frågor om ansökan om understöd

Vi har delat ut frågor och svar per ämnesområde. På den här sidan hittar du frågor och svar som gäller ansökan om understöd.

Gå till första sidan av Vanliga frågor

OBS. Klicka på rubriken av frågor du vill läsa svaren på.

Svar:

Nej. Ansökan om understöd ska lämnas in till ARA innan åtgärderna påbörjas.

Beslutet om understöd har en lagstadgad tidsfrist för rättelseyrkande på 30 + 7 dagar, varefter det är möjligt att ansöka om utbetalning av understöd. Du kan ansöka om utbetalning av understödet först när du har fått ett positivt understödsbeslut för din ansökan. Utbetalning söks med en utbetalningsansökan när de reparationsåtgärder som understöds har utförts.

Ett positivt understödsbeslut gäller för beslutsåret och de två följande kalenderåren. Ansökan om utbetalning ska dock skickas in senast 31.10 det sista betalningsåret. Därefter kan understödet inte längre betalas ut.

Svar:

Ja. Om det årliga anslaget tar slut, överförs ansökan till följande år. Om anslaget tar slut under det sista året fattas ett negativt beslut om eventuella ansökningar som är i kraft, om tilläggsanslag inte fås för understödet.

Svar: 

Ansökningarna behandlas i den ordning de kommit in och vi uppdaterar den genomsnittliga handläggningssituationen för ansökningarna på energiunderstödets webbplats. Preliminära uppgifter skickas inte separat. Om ytterligare information behövs för behandlingen av ärendet kontaktar handläggaren sökanden.

Beslutet med bilagor skickas alltid per post till personsökandena. De som lämnat in sin ansökan via det elektroniska ansökningssystemet (ARAs e-tjänst) får också ett beslut som krypterad e-post. Samfundens beslut skickas i regel elektroniskt.

Svar:

I ett parhus kan ägaren till den ena bostaden ansöka om energiunderstöd. Den andra kan ansöka om understöd samtidigt eller senare. Ansökan görs enligt ägandeform, antingen som personsökande eller som samfundssökande.

Om en delägare ansöker om energiunderstöd senare behövs nya E-talsberäkningar samt ett nytt, officiellt energicertifikat som bilaga till utbetalningen.

Vi förutsätter dock att den sökande ger ARA information om vem av byggnadens ägare som ska beviljas understöd. Om det är fråga om ett parhus som inte är ett bostadsaktiebolag behövs ett avtal om delning av fastighetsbesittning som bilaga.

Svar:

Sökanden ska alltid vara ett bostadsaktiebolag. I rad- och flervåningshus kan en enskild bostad inte ansöka om understöd.

Svar:

Nej. Enligt 5 § i förordningen om energiunderstöd kan understöd beviljas samfund som äger bostadshus samt småhusägare. Enligt paragrafen kan understöd dock inte beviljas samfund som bedriver ekonomisk verksamhet.

Understöd kan inte heller beviljas bostadsaktiebolag där mer än hälften av aktierna ägs av en samfund eller samfund som bedriver ekonomisk verksamhet eller där bolaget har en ekonomisk aktör i dominerande ställning. Som ekonomisk verksamhet betraktas bl.a. hyresverksamhet.

Ett undantag är ARA-samfund som omfattas av sina egna kriterier.

Publicerad 13-09-2021 kl. 16.31, uppdaterad 13-09-2021 kl. 16.48