Vanliga frågor om energiunderstöd

Banner för vanliga frågor

På den här sidan finns vanliga frågor om energiunderstöd. Bläddra bland frågorna nedan och kontrollera om vi redan har svarat på frågor som du funderar på.

Du får fram svaren på de frågor som syns genom att klicka på frågerubriken.

Svar:

Sökanden ska alltid vara ett bostadsaktiebolag. I rad- och flervåningshus kan en enskild bostad inte ansöka om understöd.

Svar:

I parhus kan understöd sökas endast för en del av aktierna enligt bolagsstämmans beslut. Om den annan aktieägare ansöker om energiundetstöd senare, behövs sökande nya beräkningar av E-talen och ett nytt, officiellt energicertifikat som bilaga till ansökan om utbetalning av understöd.

E-talet beräknas per byggnad. Om det finns olika struktur- eller VVSE-lösningar för delar av ett sådant parhus, används medeltal för E-tal och energicertifikat.

Svar:

Följs i enlighet med markanvändnings- och bygglagen: ”Vid reparationer och ändringar av en byggnad anses byggnadsarbetet ha påbörjats när rivningen eller byggandet av konstruktioner eller byggnadsdelar inleds.”

Exempelvis jordvärmebrunnar har borrats 2019, men utrustningen installeras 2020.

Svar:

Nej. Understödet riktas alltid till en åtgärd som omfattar alla arbeten och det material som behövs. Åtgärden kan inte delas upp i olika delar för att få understöd för en delåtgärd.

Till exempel leveransen av ett jordvärmesystem omfattar borrning av en jordvärmebrunn eller beredning av en annan värmekälla och installation av den värmepumpsanläggning som behövs och iståndsättning av den. Rivningsarbeten omfattar arbetsprestationen och normal efterbehandling av material.

Svar:

Nej. Man kan inte använda två statliga stöd för samma åtgärd, dvs. i detta fall både hushållsavdrag och energiunderstöd som beviljas av ARA.

Det lönar sig att noggrant överväga hur kostnaderna för energirenoveringen ska täckas och fördelas mellan olika år. Det är bra om den enskilda kunden beaktar sin möjlighet att använda hushållsavdrag för arbeten som utförs som underhålls- och ombyggnadsåtgärder i bostaden. Vilket som blir förmånligare är från fall till fall, så det lönar sig för den sökande att utreda och göra uträkningar gällande alternativen.

Vid behov lönar det sig för sökanden att kontakta skattemyndigheten. Gå till sidan för hushållsavdrag på skatt.fi

Svar:
ARA tar inte ställning till enskilda åtgärders understödsduglighet. Sökanden ska med de E-talsberäkningar som beskrivs i ansökningsanvisningen visa att byggnaden uppfyller minimiminskningen för E-talet enligt byggnadstyp efter att de åtgärder som man sökt understöd för har utförts.

Svar:
Som understödsberättigade betraktas sådana lösningar där byggherren äger hela den utrustning eller annan åtgärd som genomförs med understödet senast vid den tidpunkt då utbetalning av understöd söks hos ARA.

Och beräknas deras sammanlagda effekt i %?

Om och när åtgärderna utförs vid olika tidpunkter, hur kan man göra när det kommer till energi‐stödet?

Svar:

Understöd kan sökas en gång och ansökan kan innehålla flera åtgärder som genomförs vid olika tidpunkter.

Den som gör E-talsberäkningen beaktar effekterna av de olika åtgärderna när beräkningen görs. Åtgärdernas effekt på bostadsbyggnadens E-tal verifieras med ett energicertifikat i det skede då man ansöker om utbetalning av understödet.

Andelen som understöds varierar enligt åtgärd. De åtgärdsspecifika bidragsandelarna anges i åtgärdslistan: Gå till sidan Reparationsåtgärder som understöds

Understödbeslut är giltig det år det beviljats och under de två därpå följande kalenderåren. Ansökan om utbetalning av understöd görs i en rat efter att alla åtgärder har slutförts, senast 31.10. det sista betalningsåret, varvid alla kostnader ska vara betalda i sin helhet.

Svar:

ARA tar inte ställning till enskilda åtgärders understödsduglighet. Sökanden ska med de E-talsberäkningar som beskrivs i ansökningsanvisningen visa att byggnaden uppfyller minimiminskningen för E-talet enligt byggnadstyp efter att de åtgärder som man sökt understöd för har utförts. Åtgärderna ska vara kostnadseffektiva och ändamålsenligt planerade. Utgångspunkten för planeringen är ett slutresultat som siktar på en god inomhusmiljö och energieffektivitet i byggnaden.

A)
Om en eller flera byggnader betjänas av en värmecentral, varifrån värmen delas mellan flera byggnader och värmecentralen ägs av de bostadsaktiebolag som äger byggnaderna, är detta fjärrvärme?

Svar:

Om värmecentralen ägs direkt av bostadsaktiebolagen, anses det vara fråga om primärenergi, inte fjärrvärme.

B)
Om en eller flera byggnader betjänas av en gemensam värmecentral som finns inom det egna bolaget och energin köps från den, är detta fjärrvärme?

Svar:

Om energi köps och värmeverket ägs av ett separat bolag är det fråga om fjärrvärme.

Till exempel om man köper en begagnad jordvärmepump och begagnade vattenbatterier?

Svar:

ARA betonar betydelsen av god planering och rätt dimensionering av utrustningen samt av att beakta anordningarnas ändamålsenliga tekniska livslängd. Det finns dock inget hinder för att använda begagnad utrustning. Det begagnade systemet inklusive alla delar ska vara installerat av en yrkesutbildad person och genomfört i enlighet med lagar och förordningar.

Svar:

Justeringstekniska förbättringar till exempel smarta batteriterminaler räknas som åtgärdspunkt ”Fastighetsförvaltningssystem för att effektivera energianvändningen, förbättra klimatförhållandena inomhus samt för att justera, balansera och styra systemet samt åtgärder för att säkerställa systemets korrekta funktioner samt de kabelmontage och datanät som dessa behöver i byggnaden.

Andelen av kostnaderna för sådan åtgärd som ska beaktas i beräkningen av understödet är 50 % och andelen av möjligt understöd är alltså 25 % av de totala kostnaderna.

Vid upprättandet av energicertifikat följs den lagstiftning och de förordningar som gäller.

Svar:

Extra värmeisolering i vindsbjälklag, till exempel med blåsull, understöds som standard med en andel på 50 %.

I frågan gäller punkten ”Innovationer och andra lösningar som har en betydelse för effektivare energiförbrukning eller energieffektivitet eller förbrukningsutjämning med tanke på helheten eller byggnadens verksamhet som helhet, eller som i övrigt är nyttiga för byggnadens ägare vad gäller energin.”

Gå till listan av reparationer som understöds

Svar:

Alla kostnader för tillstånd, byggtjänster och tillsyn som krävs för understödsberättigade åtgärder är understödsberättigade (100 %).

Det eventuella understödets andel av kostnaderna för olika åtgärder anges i åtgärdslistan:
Gå till listan över reparationer som understöds

 

 

Svar:

Vid ansökan om understöd och utbetalning av understöd används momspliktiga summor.

Svar:

Om det årliga anslaget tar slut, överförs ansökan till följande år. Om anslaget tar slut under det sista året fattas ett negativt beslut om eventuella ansökningar som är i kraft, om tilläggsanslag inte fås för understödet.

Svar:

Nej. Ansökan om utbetalning av understöd förutsätter ett giltigt, positivt understödsbeslut. Beslutet innehåller den lagstadgade tiden för rättelseyrkande 30 + 7 dagar, varefter det är möjligt att ansöka om utbetalning.

 

T.ex. ett värmebolag som ägs av tre bostadsaktiebolag, vars primära verksamhetsområde är att leverera värme, vatten samt underhåll och städning av fastigheter till sina delägarbolag. Bolaget agerar enligt självkostnadsprincipen, dvs. ger inte sina ägare vinst. Kan man ansöka om understöd?

Svar:

Enligt 5 § i förordningen om energiunderstöd: ”Understöd kan beviljas sammanslutningar som äger bostadshus samt småhusägare.”, dvs. andra samfund än de som beskrivs i förordningen kan inte ansöka om understöd.

Måste det alltid finnas ett beslut om att inleda ett projekt? Eller kan beslutet vara:

A) villkorlig ("... genomförs om ARA beviljar understöd")

B) beslut om att fastställa kostnaderna, beräkna åtgärderna för att klarlägga e-talet och konkurrensutsätta entreprenörerna.

Svar:

A: Beslutet får vara villkorligt för understödsbeslutet.

B: Beslutet ska gälla genomförandet av de åtgärder som ansökan gäller.

Svar:

Beräkningar av E-tal samt en utrednings- och kostnadskalkyl över åtgärderna kan göras av en yrkesutbildad person inom byggbranschen som har tillräcklig kompetens och erfarenhet för att göra dem. Utredningen kan ha flera undertecknare.

Endast aktörer som är behöriga har rätt att upprätta ett energicertifikat

Understödet beräknas utifrån solelsystemets inköpsfakturor. Ägaren har naturligtvis elbranschens kompetens och entreprenadrättigheter.

Svar:

Ja. Om sökanden utför en del av arbetsprestationen eller gör det helt och hållet själv ska man lämna in en utomstående experts utredning om att åtgärderna har utförts på behörigt sätt. Av utredningen ska framgå att mängden material som man sökt understöd för motsvarar de utförda åtgärderna.

Som sakkunnig duger till exempel en person med behörighet som ansvarig arbetsledare eller planerare inom branschen i fråga. Sökanden ska ha den utbildning, yrkeskompetens samt eventuella tillstånd och behörigheter som behövs för åtgärden. Utbildning, kompetens och behörighet påvisas med intyg som bifogas ansökan.

Svar: 

Alla utvidgningar som gjorts under byggnadens livscykel och även eventuella nya utvidgningar som görs i samband med energiunderstödet beaktas redan när E-talet för referensnivån (= utgångsläget) beräknas.

Utvidgningarna beräknas enligt de utgångsvärden med vilka utvidgningen har gjorts eller kommer att göras.

E-talet för referensnivån är alltså en kombination av den gamla byggnaden och utvidgningen. Till exempel beräknas konstruktionernas U-värden (= värmegenomgångskoefficienter) som medelvärden viktade på areorna av de ursprungliga u-värdena och u-värdena för utvidgningen.

Det är viktigt att areorna stämmer överens, både i E-talsberäkningarna i samband med ansökan om understöd och i energicertifikatet i samband med utbetalningen.

Publicerad 10-07-2020 kl. 11.36, uppdaterad 05-08-2020 kl. 12.36