Vanliga frågor om energiunderstöd

På den här sidan finns vanliga frågor om energiunderstöd. Bläddra bland frågorna nedan och kontrollera om vi redan har svarat på frågor som du funderar på.

Vi har delat ut frågor och svar per ämnesområde. På den här sidan hittar du frågor och svar som gäller allmänna frågor om understöd. Du får fram svaren på de frågor som syns genom att klicka på frågerubriken.

Gå till andra vanliga frågor om följande ämnesområdena:

Allmänna frågor är listad på denna sidan.

Från och med 1.9.2020 kan man hos NTM-centralen i Birkaland ansöka om understöd för avstående från oljeuppvärmning i bostadsbyggnader och byte till en mer hållbar uppvärmningsform. Understödet ingår i regeringens åtgärder för hållbar återhämtning, som har som syfte att påskynda övergången till koldioxidneutral cirkulär ekonomi.

Det energiunderstöd som ARA beviljar och det nya understödet från NTM-centralen i Birkaland avviker något från varandra och har olika mål och grunder för beviljande. Endast ett av understöden kan beviljas för samma åtgärd.

De viktigaste skillnaderna mellan understöden anges nedan.

Energiunderstöd från ARA

 • Understödets syfte: Förbättrar byggnadernas energiprestanda.
 • Understödsbelopp: I understödda kostnader kalkyleras 50 % av kostnaderna som godkänts för understöd för förbättring av energiprestandan per byggnad. Andelen av godkända kostnader varierar per åtgärd mellan 20-100%. Maximibeloppet av understöd är 4 000 eller 6 000 euro per bostad.
  • Beviljas endast om E-talet sjunker tillräckligt mycket.
  • Understöd på över 4 000 euro per bostad är möjligt endast om reparationerna leder till nästan 0-energinivå.
 • Utredningar som behövs för ansökan: Kalkyl över byggnadsårets E-tal samt beräkningar av reparationernas inverkan på E-talet samt av det nya E-talet.
 • Tidpunkt för när arbetet inleds: Reparationerna får inledas först när understödsansökan jämte bilagor har lämnats in till ARA.
 • Övrigt: Energiunderstödet är även tillgängligt för bostadsaktiebolag och s.k. ARA-samfund. Ansökan om utbetalning av understödet kräver ett officiellt energicertifikat.

NTM-centralens understöd för avstående från oljeuppvärmning

 • Understödets syfte: Uppmuntra småhusägare att avstå från oljeuppvärmning och byta uppvärmningsform.
 • Understödsbelopp: 2 500 euro eller 4 000 euro beroende på det nya uppvärmningssystemet.
 • Utredningar som behövs för ansökan: Plan och kostnadskalkyl.
 • Tidpunkt för när arbetet inleds: Kan beviljas retroaktivt för kostnader som uppkommit efter 1.6.2020.

Ytterligare information om NTM-centralens understöd

Grundläggande information om understödet (ansökningsanvisningar och ansökningsblanketter) på NTM-centralens webbplats: Gå till NTM-centralens understödssidan

Motivas energirådgivningen för konsumenter betjänar i frågor som gäller tekniska lösningar. Gå till Motivas energirådgivnings kontakter inom landskaper / Energianeuvojat maakunnissa (sidan finns bara på finska)

Kundtjänsten för miljöfrågor ger råd

NTM-centralens kundtjänst för miljöfrågor ger råd i ärenden som gäller understöd:

tfn 029 502 0900 (mån.–fre.  kl. 9–16)
e-post: ympariston.asiakaspalvelu (at) ely-keskus.fi

Gå till NTM-centralens kundtjänst för miljöfrågor

Svar:

Nej. Man kan inte använda två statliga stöd för samma åtgärd, dvs. i detta fall både hushållsavdrag och energiunderstöd som beviljas av ARA.

Det lönar sig att noggrant överväga hur kostnaderna för energirenoveringen ska täckas och fördelas mellan olika år. Det är bra om den enskilda kunden beaktar sin möjlighet att använda hushållsavdrag för arbeten som utförs som underhålls- och ombyggnadsåtgärder i bostaden. Vilket som blir förmånligare är från fall till fall, så det lönar sig för den sökande att utreda och göra uträkningar gällande alternativen.

Vid behov lönar det sig för sökanden att kontakta skattemyndigheten. Gå till sidan för hushållsavdrag på skatt.fi

Svar:

Ja.

Ett eventuellt tidigare energiunderstöd (till exempel ett energiunderstöd som beviljats 2013) utgör inte ett hinder för ett energiunderstöd som beviljas 2020-2022.

Det nuvarande energiunderstödet (i kraft 2020-2022) kan beviljas endast en gång för samma bostadshus, dvs. du kan inte få understöd flera gånger under understödsåren.

Observera att energiunderstöd inte kan beviljas om understödssökanden har beviljats annat offentligt understöd för samma ändamål, såsom hushållsavdrag eller NTM-centralens understöd för slopande av oljeuppvärmning.

Svar:

Arbetet kan påbörjas genast efter att ansökan jämte nödvändiga bilagor har lämnats in till ARA. Du får en kvittering på en ansökan om understöd som har skickats elektroniskt.

Observera att den som ansöker om understöd måste förbereda sig på att betala hela reparationsåtgärden själv, eftersom understödet betalas först i efterhand när åtgärderna är klara.

ARA bedömer i samband med handläggningen av ansökan om åtgärderna kan understödas. ARA rekommenderar att du väntar med att påbörja arbetet tills du har fått understödsbeslutet.

Utbetalningen av understödet beror på om villkoren för förbättrad energiprestanda i understödsbeslutet uppfylls, vilket påvisas med ett energicertifikat som upprättats efter reparationsåtgärderna.

Svar:

I fråga om påbörjande av arbetet iakttas definitionen i 149 c § i markanvändnings- och bygglagen (132/1999), dvs. vid reparationer och ändringar av en byggnad anses byggnadsarbetet ha påbörjats när rivningen eller byggandet av konstruktioner eller byggnadsdelar inleds.

Ja, understödsbeloppet kan uppskattas med hjälp av en Excel-kalkylator som kan laddas ner på ARAs webbplats. Gå till energiunderstödskalkylatorn

Med ARAs understödsbeslut meddelas det beviljade understödets maximibelopp. Understödets belopp grundar sig på godkända kostnader. Det slutliga understödsbeloppet avgörs när ARA fattar beslut om utbetalning.

Publicerad 10-07-2020 kl. 11.36, uppdaterad 20-09-2021 kl. 15.45