Åtgärder son understöds och kalkylering av understödet

Av kostnaderna för en enskild åtgärd kan endast en viss andel av de totala kostnaderna som fastställts för varje åtgärd beaktas i beräkningen av understödet. Understödsberäkningarna varierar mellan 20 och 100 procent. Understödets andel är hälften av de kostnader som ska beaktas vid beräkningen av understödet.

Alla andelar för de understödda åtgärderna räknas samman. Det sammanlagda understödet för åtgärderna är alltid högst 4 000 euro per bostad eller 6 000 euro per bostad på nästan nollenerginivå

Rekommendation: Använda aktör som har behörighet att upprätta energicertifikat också med beräkningar av E-talen

ARA rekommenderar att en aktör som har behörighet att upprätta energicertifikat gör beräkningar. De behöriga aktörerna finns i ARAs energicertifikatregister: Energiatodistusrekisteri.fi

Om det beaktas 20 procent av de totala godkända kostnaderna av åtgärden vid kalkylering av undestöd, är andelen av möjligt understöd högst 10 % av åtgärdens totala godkända kostnader.

Åtgärd:

Förnyande av fönster och dörrar till åtminstone den nivå som förpliktigas i förordning 4/13. Det kostnader som beaktas till kalkylering av understöd för denna åtgärden är 20 % (info i kolumn 2 i tabellen på om åtgärder som understöds).

Kalkylering av understöd för åtgärd:

Om byte av fönster och ytterdörrar kostar 10 000 euro beaktas 20 % vid kalkyleringen av bidraget, alltså 2 000 euro. För denna åtgärd kan understöd beviljas till högst hälften, dvs. 1 000 euro (10% av de totala kostnaderna), om de övriga villkoren för understödet uppfylls.

 

Understöd totalt:

Om du gör flera åtgärder kalkyleras understödsandelar av alla åtgärdernas tillsammans. Om det sammanlagda beloppet överstiger 4 000 euro per bostad (eller 6 000 euro per bostad i 0-energinivån eller i förbättring från 0-energinivån), är understöd 4 000 euro per bostad (eller 6 000 euro per bostad).

Om det sammanlagt beloppet är under 4 000 euro per bostad (eller under 6 000 euro per bostad i 0-energinivån eller i förbättring från 0-energinivån), är understödet det sammanlagda beloppet av alla årgärderna.

Med hjälp av räknaren kan du uppskatta energiunderstödets belopp. Räknaren är i excel-filformat. Ladda ner räknaren på din dator genom att klicka på länken nedan.

Ladda ner räknaren:

Sökanden av energiunderstödet behöver två beräkningar av byggnadens E-tal: en beräkning av E-talet för byggnadsåret eller det år då användningsändamålet ändrades samt en beräkning av reparationernas inverkan på E-talet som utförs efter alla åtgärder är färdiga. 

Miljöministeriet har gjort en anvisning om kalkylering av E-talen. Anvisningen innehåller noggrannare information om kalkylering.

Observera att anvisningen finns bara på finska.

Ladda ner kalkyleringsanvisning (publicerat av miljöministeriet den 20 december 2019 joch uppdaterad i 8.1.2020):


Åtgärder som understöds och andelen som understöds

I nästa tabell listas de åtgärderna som understöd kan beviljas. Ditt projekt kan innehålla flera åtgärder som du kan söka understöd för. Läs igenom listan och kolla vilka åtgärder är understödda och med vilka andelar av kostnader.

Åtgärd

Andelen av kostnaderna för åtgärderna som ska beaktas i beräkningen av understödet

Understödets maximala andel av kostnaderna för åtgärderna (50 % av den andel som ska beaktas)

Förnyande av ventilationssystemet med värmeåtervinning, ökning av ventilationens värmeåtervinning (inkl. frånluftsvärmepump), ökning av annan värmeåtervinning (inkl. avloppsvattnets värmeåtervinning). 50 % 25 %

Slopande av oljevärme då helhetslösningen når den nivå som förutsätts för att erhålla stöd.

100 % 50%

Tryckreducering och vattensparande möbler samt rörisolering till en bättre nivå än ursprungligen i samband med linjesanering.

20 % 10 %
En betydande tilläggsisolering (minst nivån i förordning 4/13) eller tillägg av ett solenergisystem på yttertaket i samband med att taket förnyas. 20 % 10 %
Förnyande av ytor och möblemang då de förnyas för att märkbart förbättra energieffektiviteten (till exempel tilläggsisolering, minst nivån i förordning 4/13) i samband med ombyggnad. 20 % 10 %

Tilläggsisolering i samband att bottenbjälklaget förnyas.

20 % 10 %
Betydande tilläggsisolering av innerväggen (minst nivån i förordning 4/13) mellan det varma och halvvarma utrymmet. 50 % 25 %
Fastighetsförvaltningssystem för att effektivera energianvändningen, förbättra klimatförhållandena inomhus samt för att justera, balansera och styra systemet samt åtgärder för att säkerställa systemets korrekta funktioner samt de kabelmontage och datanät som dessa behöver i byggnaden. 50 % 25 %
Tillägg av automations- och styr- samt uppföljnings- och justeringssystem samt balansering av systemen samt förnyande av temperaturjusteringsutrustningen och justering i hela byggnaden. 50 % 25 %
Socklarnas tilläggsisolering, tillägg av tjälisolering, tillägg av kabel- eller rörkanaler för utrustning och system som förbättrar energieffektiviteten. 20 % 10 %
Innovationer och andra lösningar som har en betydelse för effektivare energiförbrukning, förbrukningsutjämning eller energieffektiviteten med tanke på helheten eller byggnadens verksamhet som helhet, eller som i övrigt är nyttiga för byggnadens ägare vad gäller energin. 50 % 25 %

Planeringskostnader, även för uträkningen av E-talet och för uppgörandet av energicertifikat

100 % 50 %

Betydande (minst nivån i förordning 4/13) tilläggsisolering i samband med förnyande av fasaden).

20 % 10 %

Förnyande av fönster och dörrar till åtminstone den nivå som förpliktigas i förordning 4/13.

20 % 10 %

Byte av fönster och ytterdörrar till en nivå som är minst 30 % bättre än kraven i förordning 4/13.

50 % 25 %
Solenergiglas som producerar solenergi som solpaneler. 50 % 25 %
Solskydd, med persienner, markiser, fönstrets g-värde mm. 50 % 25 %
Kylsystem 20 % 10 %

Byte av eldstad till värmelagrande eldstad.

50 % 25 %

Tätning av bygganden på så vis att detta påvisas med tätningsmätning innan och efter.

100 % 50 %
Maskiner som behövs för värmepump- och värmeåtervinningssystem samt för att utnyttja solenergi inklusive kablar och rör som behövs. 50 % 25 %
Byte av frånluftsfläktar eller deras motorer på stora objekt till moderna versioner. 50 % 25 %
Publicerad 03-05-2021 kl. 17.49, uppdaterad 03-05-2021 kl. 17.50