Understöd för att utveckla invånarnära bostadsandelslag

Understöd för att utveckla invånarnära bostadsandelslag

ARA stödjer utvecklingen av nya boendelösningar till ett rimligt pris och är med och utvecklar mer mångsidiga boendelösningar. Genom det här understödet stödjer ARA grundandet av invånarnära bostadsandelslag och pilottestning av en modell för bostadsandelslag.

I korthet: invånarnära andelslagsboende är en boendeform som innebär att medlemmarna i andelslaget tillsammans fattar beslut om ärenden som berör boendet. Ett invånarnära bostadsandelslag är ett gemensamt boende där andelslaget är en demokratisk organisation vars intäkter och kapital tillhör medlemmarna.

Vem kan söka?

Understöd kan sökas av

  • invånarnära bostadsandelslag som redan har registrerats
  • samfund som består av fysiska personer och som ämnar grunda ett bostadsandelslag
  • andra samfund som ämnar grunda ett invånarnära bostadsandelslag.

Enligt 7 § i statsunderstödslagen kan understöd endast beviljas en sökande om understödet är nödvändigt för att projektet ska kunna genomföras.

Vad kan understödet användas för?

Understödet möjliggör pilottestning av nya modeller för invånarnära andelslag.

Understödet är avsett att användas för de planerings- och beredningskostnader som uppstår vid grundande av nya invånarnära bostadsandelslag, till exempel juridiska tjänster och andra experttjänster, planeringskostnader i samband med anskaffning av tomten eller motsvarande utgifter samt uppföljning och dokumentering av erfarenheter av pilotprojektet.

Understödet kan inte sökas för byggkostnader.

Ansökan om understöd

Understöd kan sökas under perioden  25.2–1.4.2019. Understödsbeloppet uppgår till högst 50 procent av de totala kostnaderna för projektet. Anvisningen om ansökan om understöd för bostadsandelslag

Beviljandet av understöden följer statsunderstödslagen (688/2001).

Ansökningsblankett och hur den skickas

Ansökan om understöd görs med blanketten ARA 59. Ansökan jämte bilagor ska vara ARA till handa senast måndagen den 1 april 2019 kl. 16.15. Ansökningar skickas i första hand per e-post.

Ansökningar riktas till ARA och skickas per e-post till registratorskontoret på adressen: kirjaamo.ara (at) ara.fi
ELLER per post på adressen: Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet (ARA), PB 30, 15141 Lahtis

Utbetalning av understöd

Utbetalning av understödet söks med blanketten ARA 59a .

Det finns en separat anvisning för ansökan om utbetalning. Det lönar sig att läsa den redan då understödet söks. Ansökan om utbetalning av understöd som beviljats för år 2019 ska göras senast den 30 september 2021.

 

Publicerad 8.3.2019 kl. 16.35, uppdaterad 8.3.2019 kl. 16.35