Understöd för att utveckla invånarnära bostadsandelslag

Avustuksen hakija -ikoni

Vem kan söka

Invånarnära bostadsandelslag och samfund.

Läs mer om vem kan söka nedan.

Avustuksen suuruus -ikoni

Understöds storhet

Högst 50 % av alla kostnaderna.

ARA stödjer utvecklingen av nya boendelösningar till ett rimligt pris och är med och utvecklar mer mångsidiga boendelösningar. Genom det här understödet stödde ARA grundandet av invånarnära bostadsandelslag och pilottestning av en modell för bostadsandelslag. Stödet kan inte längre ansökas.

I korthet: invånarnära andelslagsboende är en boendeform som innebär att medlemmarna i andelslaget tillsammans fattar beslut om ärenden som berör boendet. Ett invånarnära bostadsandelslag är ett gemensamt boende där andelslaget är en demokratisk organisation vars intäkter och kapital tillhör medlemmarna.

Vem kunde söka?

Understöd kunde sökas av

  • invånarnära bostadsandelslag som redan har registrerats
  • samfund som består av fysiska personer och som ämnar grunda ett bostadsandelslag
  • andra samfund som ämnar grunda ett invånarnära bostadsandelslag.

Enligt 7 § i statsunderstödslagen kan understöd endast beviljas en sökande om understödet är nödvändigt för att projektet ska kunna genomföras.

Vad kan understödet användas för?

Understödet möjliggör pilottestning av nya modeller för invånarnära andelslag.

Understödet är avsett att användas för de planerings- och beredningskostnader som uppstår vid grundande av nya invånarnära bostadsandelslag, till exempel juridiska tjänster och andra experttjänster, planeringskostnader i samband med anskaffning av tomten eller motsvarande utgifter samt uppföljning och dokumentering av erfarenheter av pilotprojektet.

Understödet kan inte sökas för byggkostnader.

Utbetalning av understöd

Utbetalning av understödet söks med blanketten ARA 59a. Gå till blankettssidan

Det finns en separat anvisning för ansökan om utbetalning. Det lönar sig att läsa den redan då understödet söks. Ansökan om utbetalning av understöd som beviljats för år 2020 ska göras senast den 30 september 2022.

Publicerad 08-03-2019 kl. 16.35, uppdaterad 21-10-2021 kl. 11.44