Understöd för ekonomirådgivning för hyresgäster

   

År 2019 beviljar ARA understöd för verksamhet som syftar till att förebygga ekonomiska problem bland hyresgäster. Understödet ingår i försöksprojektet Förebyggande av ekonomiska problem bland hyresgäster, som planeras pågå i tre år. I budgeten för 2019 ingår ett reservationsanslag om 1 miljon euro för detta projekt, varav största delen är avsett för dessa understöd.

Vem kan söka?

Ansökan om understöd kan göras av alla kommuner, samkommuner och allmännyttiga hyreshussamfunden som sätter igång ett delprojekt inom försöksprojektet.

Vad understöds?

Understödet inriktas på verksamhet inom kommunernas och samkommunernas och/eller hyreshussamfundens lokala delprojekt genom vilket man skapar modeller för att hjälpa hyresgäster med ekonomiska problem. Delprojektet ska sikta på att minska hyresskulder och vräkningar bland personer som bor i privata hyresbostäder och ARA-hyresbostäder och som lider av ekonomiska problem, samt att uppmuntra hushåll att göra mer bestående förändringar i hur de hanterar sin ekonomi och sitt liv. Inom delprojekten startar och etablerar man samarbetet och nätverken mellan bostads- och socialväsendet, boenderådgivningen samt den förebyggande och handgripliga ekonomirådgivningen, och dessutom tar man i bruk Garanti-Stiftelsens nya verktyg.

Det är önskvärt att projekten genomförs i samarbete med hyreshussamfund och organisationsaktörer.

Ansökan om understöd

Ansökningstiden för understöd är 21.1.2019–7.2.2019. Understödsbeloppet uppgår till högst 50 % av de totala kostnaderna. Projekten som redan pågår prioriteras i understödansökan.

Understöd söks med blanketten ARA 58.

Ansökningarna riktas till ARA och skickas till registratorskontoret per e-post kirjaamo.ara (at) ara.fi 
eller per post till adressen ”Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet (ARA), PB 30, 15141 Lahtis”.

Ansökningarna ska vara ARA till handa senast den 7.2.2019 före kl. 16.15.

Bidrag kan ej beviljas om bidragsmottagaren beviljats övriga bidrag för samma kostnader. Beviljandet av understöden följer statsunderstödslagen (688/2001).

Om anslag för ändamålet anvisas i följande års statsbudgeter ska understödet sökas separat varje år.

Utbetalning av understöd

Utbetalning av understödet söks med blanketten ARA 58a.

Det lönar sig att bekanta sig med utbetalningsanvisningarna redan i ansökningsskedet. Ansökan om utbetalning av understöd som beviljats för år 2018 ska göras senast den 30 september 2020

Ansökning

Ansökan om understöd för ekonomirådgivningsverksamhet för hyresgäster

Med understödet stöds den lokala verksamheten i kommuner, samkommuner, och allmännyttiga hyreshussamfunden som skapar modeller för att hjälpa hyresgäster med ekonomiska problem. Läs mer

Publicerad 19.2.2018 kl. 16.15, uppdaterad 18.1.2019 kl. 14.32