Katso-autentisering

Offentliga organisationer, stiftelser och föreningar fortsätter administrera Katso-fullmakter och -roller i Katso-tjänsten. Bolagen använder Suomi.fi för uträttandet av ärenden för ett företags räkning.

Läs mer om Katso-koden på Skatteförvaltningens webbplats.

Här nedanför finns anvisningar om val av Katso-roller i olika tjänstehelheter.

Hiss- och tillgänglighetsunderstöd

Om sökanden inte har Katso-koder kan sådana begäras i Katso-tjänsten för den som agerar som ombud i frågor som gäller ansökningar om hiss- och tillgänglighetsunderstöd (t.ex. disponenten). En person som har firmateckningsrätt (i ett bostadsaktiebolag t.ex. styrelsens ordförande) kan skapa Katso-koder åt den som agerar som ombud.

Katso-roller som behövs:
Avustusasiamies ARAKorjausavustus_asiamies Kan söka hiss- och tillgänglighetsunderstöd samt understöd för byggande av laddningsinfrastrukturen för elbilar. Med roll du kan ansöka både understöd och utbetalning av understödet.
Obs! Du kan inte tillstå rollen för  Katso-underkoden.

Läs mer om Katso-koden på Skatteförvaltningens webbplats.

Tjänstehelheten för tillsyn av ARA-bostadsbeståndet

Samfunden kan själva hantera användare och lägga till/ta bort användarrättigheter enligt de användarroller som ARA erbjuder.

Uppgifter för samfundets Katso-huvudanvändare i Katso-tjänsten (på sidan yritys.tunnistus.fi):

1. Ibruktagning av ARAs e-tjänst

Beviljande av de Katso-roller som behövs för ärendehantering blir möjligt efter att samfundets Katso-huvudanvändare har aktiverat ARA-rollerna i Katso-tjänstens punkt Ärendetjänst. Ibruktagningen av e-tjänsten sker i Katso-tjänsten (yritys.tunnistus.fi) under punkten ”Ärendetjänster” som finns på sidans vänstra kant.

OBS! Ibruktagningen av e-tjänsten sker då ARA-samfundet är vald organisation i Katso-tjänsten (ARA-samfundets FO-nummer och till exempel inte bokföringsbyråns FO-nummer). Ibruktagningen av e-tjänsten ska vid behov göras separat för varje samfund som tillhör ARA-koncernens (= för varje FO-nummer).

Detaljerade anvisningar för hur e-tjänsten tas i bruk finns på Katso-tjänstens anvisningssidor i anvisningarna Ibruktagning av servicetjänster.

För ibruktagningen av e-tjänsten väljs:

  • Tjänsteleverantör: ARA
  • Servicetjänstens namn: VALPAS -> Väljs med knappen Ta i bruk
ibruktagning av ARA e-tjänster i Katso-tjänsten

2. Beviljande av behörigheter

Samfundets Katso-huvudanvändare måste ge samfundets anställda eller ombud (t.ex. bokföringsbyrå) behörigheter att uträtta ärenden i ARAs e-tjänst.

Efter att e-tjänsten tagit i bruk kan rollerna inom ARAs e-tjänster för handledning och tillsyn användas i vyn Ny auktorisering.

Du hittar detaljerade anvisningar för Katso-tjänsten med länkarna nedan, välj de anvisningar ditt samfund behöver:

I auktoriseringen väljs de ARA-roller (Katso-roller) som användaren behöver och som definierar användningsrättighetens omfattning i e-tjänster som gäller helheten ARA-bostadsbestånd och tillsyn:

OBS! Även auktoriseringen sker då ARA-samfundet är vald organisation i Katso-tjänsten (ARA-samfundets FO-nummer och till exempel inte bokföringsbyråns FO-nummer). Auktoriseringen ska vid behov göras separat för varje samfund som tillhör ARA-koncernen (= per FO-nummer) för att alla samfundens uppgifter som användaren behöver kan väljas i ARAs e-tjänster.

Om Katso-användaren inte använder automatisk ibruktagande och godkännande av auktoriseringar i Katso-tjänsten måste den auktoriserade användaren separat gå och ta emot auktoriseringen och godkänna den i Katso-tjänsten.

Obs! Samfundet ansvarar för att bevilja och ta bort Katso-auktoriseringar. Till exempel då ett anställningsförhållande upphör ska samfundet ta bort den beviljade Katso-auktoriseringen (Katso-tjänstens anvisningar för administration av auktoriseringar).

 

Publicerad 11.3.2019 kl. 14.46, uppdaterad 5.2.2020 kl. 14.08