Bostadsmarknadsöversikt 1/2013

Bostadsköerna i huvudstadsregionen rekordlånga

 I huvudstadsregionen köar över 40 000 hushåll för en ARA-hyresbostad. Ansökningskön har fördubblats jämfört med 2005.I Helsingfors är varannan sökande i mycket akut behov av bostad. Av dem som söker bostad i huvudstadsregionen är 85 % en eller två personers hushåll. Kön av sökande växte trots att antalet ARA-hyresbostäder som kan sökas ökade med nästan 1 900 bostäder jämfört med 2011. Knappt 14 000 hushåll fick en ARA-hyresbostad i huvudstadsregionen 2012.

Den strama marknadssituationen återspeglas i hyrorna på fritt finansierade bostäder, som i huvudstadsregionen steg med 5,5 % jämfört med året innan. Hyrorna för ARA-bostäder steg med 4,3 %. Siffrorna baserar sig på FPAs hyresstatistik från januari 2013 över personer som fått allmänt bostadsbidrag.

I huvudstadsregionen påbörjades byggande av endast 340 nya ARA-hyresbostäder 2012, vilket är betydligt färre än under tidigare år. Under de tre föregående åren var antalet över 1 000 bostäder per år.

Med tanke på hyresbostadsmarknaden påbörjas alltför litet ny ARA-produktion i huvudstadsregionen i förhållande till efterfrågan. Värst är situationen i Helsingfors, där köerna är längst och skillnaden mellan hyrorna för ARA-bostäder och fritt finansierade hyresbostäder är störst (36,6 %).

Fler ARA-bostäder befrias från begränsningar än vad byggs

Utöver nybyggen och bostadsomsättningen påverkas utbudet av att gamla ARA-bostäder befrias från begränsningarna, även om största delen av dem förblir hyresbostäder därefter. Antalet nybyggda och befriade ARA-bostäder 2012 var lika stort i huvudstadsregionen, om man utöver normala hyresbostäder även beaktar bostäder för specialgrupper och bostadsrättsbostäder.

Under 2013–2014 befrias cirka 1 500 ARA-bostäder i huvudstadsregionen per år, men 2015 ökar antalet till över 2 000 bostäder. Bortfallet är störst 2019, då närmare 6 000 ARA-bostäder befrias från begräsningar.

Översikt i sin helhet och bilaga (på finska)

Publicerad 05-06-2013 kl. 15.20, uppdaterad 05-06-2013 kl. 16.17