Förteckning över disponentuppgifter i hyreshus

Publikationen går igenom de uppgiftsområden och saker som hör till disponentuppgiften i hyreshus. Dessutom erbjuder publikationen information om målsättningarna med fastighetsutveckling och åtgärderna för dem samt särdragen i hyresbostadsbolagets underhåll.

Uppgiftsförteckningen kan användas som hjälpmedel mellan den som beställer och den som erbjuder disponenttjänster, när man kartlägger behov och kommer överens om uppgifter. Uppgiftsförteckningen fungerar även som ett utmärkt undervisningsmaterial i yrkesutbildningen inom fastighetsbranschen.

Förteckningen över disponentuppgifter i hyreshus är helt förnyad för att motsvara nuvarande praxis och lagstiftning. Föregående förteckning kom ut 2006.

I publikationen ingår bilagan Isännöintipalvelujen yleiset sopimusehdot ISE 2007 (Allmänna avtalsvillkor för disponenttjänster) och Hyvä isännöintitapa – Isännoinnin eettiset ohjeet (God disponentsed – Etiska anvisningar för disponenter).

Den finns på finska både i elektronisk form och som tryckt publikation. Den tryckta publikationen kan beställas av Kiinteistöalan Kustannus Oy på adressen www.kiinkust.fi

Uppgifter om publikation

Vuokratalon isännöintitehtäväluettelo (2015) kansi Titel på finska: Vuokratalon isännöintitehtäväluettelo 

Författare: Maria Kangasluoma (Kiinteistöalan Kustannus Oy) och Jari Virta (Kiinteistöliitto)

Edition 3., förnyade edition
Tryckeri: Meedia Zone Oü 2015

Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet (ARA)

ISBN 978-952-11-4431-8 (hft.)
ISBN 978-952-11-4432-5 (PDF)

Publikation (OBS. publikation är bara på finska)

Publicerad 4.11.2015 kl. 15.16, uppdaterad 30.3.2017 kl. 11.17