Boenderådgivning i Finland

Målet med utredningen var att skapa en helhetsbild om hur och i vilken utsträckning boenderådgivning för närvarande genomförs. Dessutom var målet att kartlägga hur och hurdana fördelar uppstår med boenderådgivning hos olika aktörer. Utgångspunkten var en definition av verksamheten och som beskriver ARAs stöd för boenderådgivning. Verksamheten syftar till att trygga boende men motsvarar inte innehållsmässigt socialvårdens grundläggande arbete. Utredningen baserar sig på intervjuer, kommunenkäter och skriftligt material.

Boenderådgivningsarbete enligt ARAs definition ordnas i åtminstone 54 kommuner. I de flesta övriga kommuner genomförs verksamheten som en del av socialservice eller så anses inte verksamheten behövas alls. I ungefär hälften av kommunerna som ordnar rådgivningstjänster placeras boenderådgivningen vid ett fastighetsbolag eller bostadsväsende, som också står för ungefär hälften av finansieringen. Verksamheten är åtminstone delvis placerad inom social- och hälsovårdstjänster i en tredjedel av kommunerna.

Hyresskulder och betalningsstörningar på grund av hyran är både den vanligaste orsaken till att kunder söker boenderådgivning och det som boenderådgivningen har som avsikt att åtgärda. Boenderådgivningens målsättningarriktas följaktligen huvudsakligen mot att minska hyresskulder eller betalningsstörningar på grund av hyran, och mot att förebygga följder såsom vräkningar och bostadslöshet. Karaktären på boenderådgivningen i de flesta kommunerna är närmare problemlösning än förebyggande åtgärder, även om det också hör till verksamheten.

Boenderådgivningen har en direkt inverkan på minskningen av hyresskulder samt att förebygga störningar. Fördelarna räcker ofta för att täcka boenderådgivningens kostnader. Förutom det här har verksamheten även många andra effekter. Boenderådgivningen kan som bäst påverka samarbetet mellan hyresgästen och hyresvärden samt dess utveckling. Effekterna beror på samarbetets funktion i förhållande till andra servicesystem, framför allt socialservice. Samarbete och nätverk, förebyggande åtgärder samt tjänster med låg tröskel har främjat boenderådgivningens genomförande. Utmaningarna i verksamheten gäller bristfälliga resurser och den oklara rollen som en del av servicesystemet. För att hålla igång och utveckla verksamheten är betydelsen av understöd för boenderådgivningen väldigt stor.

Publikations faktum

 
 

AsumisneuvontaSuomessa-ARAra22019 Författare: Olli Oosi, Jeremias Kortelainen, Risto Karinen, Laura Jauhola och Tuomas Luukkonen (Owal Group Oy)

Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet rapporter 2 | 2019. Lahtis 2019.

ISBN 978-952-11-5018-0 (PDF)
ISSN 1797-5514 (online)

Publikation på finska:

Publicerad 14-05-2019 kl. 13.50, uppdaterad 14-05-2019 kl. 13.56