ARAs rapporter -serie

ARAs publikationer ges ut i serier som är gemensamma för miljöförvaltningen. Huvuddelen av ARAs publikationer ges ut under  ARAs rapporter -serie.

Miljöförvaltningens ämbetsverk publicerar serier under namnet Rapporter som innehåller utredningar, arbetsgruppsbetänkanden, översikter och berättelser. ARAs rapporter -serie också innehåller rapporter från utvecklingsprojekt.

ARA-objekt som befriats från begränsningar 2010–2020 07-09-2021
Utredningen granskar ARA-bostäder som befriats från användnings- och överlåtelsebegränsningar efter 2009.
Läs mer
Boenderådgivning i Finland 14-05-2019
Målet med utredningen var att skapa en helhetsbild om hur och i vilken utsträckning boenderådgivning för närvarande genomförs. Dessutom var målet att kartlägga hur och hurdana fördelar uppstår med boenderådgivning hos olika aktörer.
Läs mer
Genomförande av service- och kollektivkvarter för äldre 26-02-2019
Föremålet för utredningen är genomförandet av service- och kollektivkvarter i vårt land. Med hjälp av utredningen får man information om service- och kollektivkvarter, i vilka man har kombinerat boende och tjänster för att göra det möjligt för äldre att bo hemma.
Läs mer
Utredning om bostadsbestånd och boendets stödtjänster för rehabiliterande med psykisk ohälsa och rehabiliterande med missbruka) 07-03-2018
Utredningens syfte var att kartlägga nuläget i fråga om bostadsenheter för rehabiliterande med psykisk ohälsa eller missbruk i hela landet samt granska närmare behovet av boende och stöd i vardagen samt befintliga tjänster för stöd i vardagen för rehabiliterande med psykisk ohälsa i städer (Esbo, Vanda, Tammerfors, Uleåborg, Kuopio, Lahtis, Björneborg och Jyväskylä) som deltar i Åtgärdsprogrammet för förebyggande av bostadslöshet 2016–2019 (AUNE).
Läs mer
Delade utrymmen (Jaetut tilat) 27-02-2018
I undersökningen utreddes de ensamboendes åsikter på de gemensamma utrymmena samt på de nya modellerna för boende, som baserar sig på bostadsytor som är delade på olika sätt. I bakgrunden låg tre aktuella teman: det allt vanligare ensamboendet, hyresboende och delandet av bostadsytor.
Läs mer
Uppföljning av energieffektiva modellösningar och invånarsynvinkeln 29-01-2016
I denna utredning jämför vi den kalkylerade energiförbrukningen i planeringsstadiet i nio passivhus och nollenergihus med den verkliga realiserade förbrukningen. Objekten ligger på olika håll i Finland och representerar olika typer av byggnader.
Läs mer
Dimensionering av ARAs specialgruppsobjekt 14-12-2015
I utredningen kartlades boendeobjekt avsedda för specialgrupper som finansieras av ARA och deras lokaler och dimensionering.
Läs mer
Helsingforsarnas vägar till bostadslöshet 27-02-2015
Målet med denna undersökningen var att identifiera typiska vägar till bostadslöshet för olika befolkningsgrupper: från vilken utgångspunkt blir man bostadslös, var bor man under bostadslösheten och hur ordnas boendet som till slut avbryter bostadslösheten. I undersökningen kartlades genom postenkät boendet före, efter och under bostadslösheten, samt vilka livssituationer som ledde till bostadslöshet och vilka faktorer som ledde till att den upphörde.
Läs mer
Skötselutgifter och kostnadsstruktur för ARA-hus 28-10-2014
I denna utredning granskas skötselutgifterna och kostnadsstrukturen för ARA hyresbostadsfastigheterna, skötselutgifternas andel av hyran som tas ut av hyresgästerna samt de olika parternas möjligheter att påverka utgiftsnivåerna.
Läs mer
Samskapande utveckling av förorter 03-09-2014
I Lähiö 2072-projektets slutrapport har sammanställts artiklar skrivna av aktörer, forsknings- och projektpartner samt lokala invånare som deltagit i projektet. Slutrapportens artiklar erbjuder ett mångsidigt spektrum av synpunkter på förortsbyggnad.
Läs mer
Planeringsguide för bostäder och boendemiljöer för gravt handikappade personer 17-03-2014
Denna planeringsguide innehåller information om hur man planerar bostäder och boendemiljöer för handikappade.
Den är främst avsedd att användas vid nybyggen, men kan också tillämpas vid reparationsbyggnad. Innehållet har producerats inom projektet Koti kaikille – kehitysvammaisten yksilöllinen ryhmäasuminen (Hem för alla – individuellt boende för handikappade).
Läs mer
Bara oss och ett vanligt höghus 26-09-2013
Denna rapport handlar om Arjen keskiössä -projektets fösta skede. I projektet tillämpades metoder för samskapande och innovation och resultaten av dessa metoder användes för planeringen av boende för grupper med särskilda behov.
Läs mer
Från anstaltsvård till eget boende 30-05-2013
Kostnadsredovisning för övergången av åldringars och utvecklingsstördas boende från anstaltsvård till serviceboende. I utredningen utvecklades en beräkningsmodell och en räknare utifrån ett visst koncept.
Läs mer
Övergripande sanering av bostadsområdet Peltosaari i Riihimäki 15-05-2013
Rapporten presenterar en övergripande utvecklingsmodell för sanering av bostadsområdet Peltosaari. I den skildras personliga erfarenheter, uppkomna innovationer och modeller samt bedöms vilka starka sidor och utmaningar ett utvecklingsuppdrag av projekttyp har.
Läs mer
Instruktioner för byggherrar om upphandlingsförfarande för nästan nollenergihus 19-02-2013
Denna instruktion för upphandlingsförfaranden är riktad till byggherrar som uppför nästan nollenergihus, och tyngdpunkten i rapporten ligger speciellt på upphandlingen av energilösningar för nästan nollenergihus. Upphandlingsinstruktionen rör över 1 000 m2 stora servicebyggnader.
Läs mer
Planeringsanvisningar för nästan nollenergihus 19-02-2013
Den här rapporten innehåller allmänna planeringsanvisningar för planering av nästan nollenergihus. Rapporten har gjorts inom Onnelanpolku-projektet, där man har byggt ett servicehus med nästan nollenerginivå för åldringar i Lahtis.
Läs mer
Analys vid rivning av åldringsbostäder från 70-talet 19-02-2013
I denna utredning presenteras i huvuddrag rivningen av gamla bostadshus som gjordes inom Onnelanpolku-projektet för att göra plats för en ny byggnad, samt de omständigheter som måste tas i beaktande vid rivning.
Läs mer
Mötas genom erfarenhet, tolka genom undersökning 03-04-2012
Målet för erfarenhetsutvärderingen var Tampereen A-kilta ry:s bostadsenhet med 22 bostäder i Härmälä för långtidsbostadslösa personer med missbrukar- och/eller psykiska problem. I bostadsenheten med intensifierat stöd är det tillåtet att använda rusmedel. Enheten har som mål att de boende ska rehabiliteras till ett självständigt liv och boende. Utvärderingen var en beställning av Tammerfors stad och delfinansierad av Tammerfors stad och ARA.
Läs mer
Variabilitet i service- och seniorboendet 19-04-2010
I rapporten beskrivs lösningar för service- och seniorboendet, särskilt med tanke på byggnaders, bostäders och andra lokalers variabilitet.
Läs mer
Publicerad 19-02-2013 kl. 15.15, uppdaterad 27-03-2017 kl. 16.27