Reservering för investeringsunderstöd från ARA för byggande eller renovering av över 4 300 bostäder för specialgrupper

Nyhet 03-02-2017 kl. 11.10

ARA har gjort understödsreserveringar för 75 projekt för byggande eller ombyggnad av sammanlagt 4 321 hyresbostäder avsedda för grupper med särskilda behov. Understödsreserveringen uppgår till sammanlagt 92 miljoner euro.  Understöd ansöktes för 145 miljoner euro till 102 projekt och 74 procent av projekten fick reservering.

Över hälften av understöden går till bostäder för de äldre. I projekten som ansöktes i år ligger tyngdpunkten på stödbostäder för äldre till skillnad från den tidigare tyngdpunkten intensifierat serviceboende. En annan ändring är att 61 procent av de bostäder för äldre som fått reservering för understöd riktar sig mot grundliga förbättringar och bygge av ersättande bostäder.

Andra större mottagare av understöd är projekt för utvecklingsstörda och studerande.

NYA RESERVERINGAR FÖR UNDERSTÖD ENLIGT ANVÄNDARGRUPPER

  • Åldringar 54,2 miljoner € (1 393 bst.)
  • Utvecklingsstörda (+autism)  12,1 miljoner € (187 bst.)
  • Studerande 20,0 miljoner € (2 481 bst.)
  • Rehabiliteringsklienter inom mentalvården 1,7 miljoner € (43 bst.)
  • Unga 3,2 miljoner € (197 bst.)
  • Rehabiliteringsklienter inom rusvården 0,8 miljoner € (20 bst.)
  • SAMMANLAGT 92 miljoner €

Kommuner eller andra offentliga sammanslutningar fick 42 miljoner euro (46 %) reserveringar för understöd, stiftelser och föreningar 34 miljoner (37 %) euro och företag 16 miljoner euro (18 %).

Det viktigaste kriteriet vid valet av projekt var att objektet fyller det långsiktiga behovet av bostäder på orten för grupper med särskilda behov och särskilda kvalitetskrav på bostaden. Dessutom stöder de valda projekten övergången från anstaltsvård till öppenvård. De som har den allra svåraste bostadssituationen har prioriterats. Till dessa hör utvecklingsstörda, rehabiliteringsklienter inom mentalvården samt äldre med demenssjukdomar. Studentbostäder byggs inte bara i huvudstadsregionen utan även bland annat i Joensuu.

Projekten som fick reserv och som fått avslag:
Bilaga: Investeringsstöd för grupper med särskilda behov 2017 (på finska)
 

Mer information:
biträdande direktör Markku Aho, tfn. 029 525 0842
specialsakkunnig Saara Nyyssölä, tfn. 029 525 0853