Årsuppgifterna för 2016 via ARAs e-tjänst

Nyhet 23-11-2017 kl. 11.08

Samfund som utsetts till allmännyttiga ombeds lämna in årsuppgifterna för 2016 via ARAs e-tjänsten.  Blanketterna för årsuppgifter finns nu i e-tjänsten i delen Blanketter. 

De allmännyttiga samfund som utnämnts av ARA måste fylla upp och lämnas in årsuppgifter för 2016 senast 8.12.2017.

Logga in på e-tjänsten

Om ert samfund ännu inte är registrerat i ARAs e-tjänst, ber vi er huvudanvändare för Katso vidta följande åtgärder för alla samfund (FO-nummer) som ska ta e-tjänsten i bruk:

  • ta ARAs e-tjänst i bruk i Katso-tjänsten (VALPAS)
  • sätt till de Katso-roller som personalen vid ert samfund behöver.

Mer information om Katso-roller i ARA på ARAs webbsidor (på finska)

 

ARA övervakar verksamheten för samfund som på basis av arava- och räntestödslagstiftningen utsetts till allmännyttiga. I syfte att genomföra sin övervakningsuppgift begär ARA årligen uppgifter om samfundens verksamhet och ekonomi. Med hjälp av bokslutsuppgifterna bedömer ARA också samfundens förutsättningar att erhålla lån när nya projekt godkänns.