Reservering för investeringsunderstöd från ARA för byggande eller reparation av över 4 000 bostäder för grupper med särskilda behov

Nyhet 28.1.2016 kl. 12.40

ARA har gjort understödsreserveringar för 66 projekt för byggande eller ombyggnad av sammanlagt 4 084 hyresbostäder avsedda för grupper med särskilda behov. Understödsreserveringen uppgår till sammanlagt 94 miljoner euro (M€). Understöd söktes för 95 projekt, värda 150 miljoner euro. 69 procent av de sökande projekten beviljades alltså en understödsreservering.

Flest understöd, mer än hälften, beviljades till bostäder för seniorer. Andra större objekt som understöds är projekt för utvecklingsstörda och studerande.

 

Nya understödsreserveringar enligt användargrupper

Seniorer 54,4 M€ 1 369 bostäder

Utvecklingsstörda (+autism)

18,6 M€ 332 bostäder
Studerande 15,8 M€  2 113 bostäder
Rehabiliteringsklienter inom mentalvården 2,0 M€ 42 bostäder
Ungdomar 1,7 M€ 213 bostäder
Rehabiliteringsklienter inom rusvården 1,1 M€ 15 bostäder
TOTALT 94 M€  

Kommuner eller andra offentliga samfund fick över hälften av understödsreserveringarna, 50 M€ (53 %). Stiftelser, föreningar och företag fick 44 M€ (47 %).

Det viktigaste kriteriet vid valet av projekt var att objektet fyller det långsiktiga behovet av bostäder på orten för grupper med särskilda behov och särskilda kvalitetskrav på bostaden. En väsentlig faktor är också att kommunen förbinder sig till projektet, vilket tryggar användningen av servicebostäder långt in i framtiden.

Att stödja övergången från institutionsvård till öppenvård är utgångspunkten för valet av projekt. De som har den allra svåraste bostadssituationen har prioriterats. Till dessa hör utvecklingsstörda, rehabiliteringsklienter inom mentalvården samt äldre med demenssjukdomar. I projekten för studentbostäder låg tyngdpunkten på huvudstadsregionen.