Reparationsunderstöden överfördes från kommunerna till ARA i början av 2017

Nyhet 10.2.2017 kl. 12.08

I och med den nya reparationsunderstödslagen, som träder i kraft i början av 2017, överförs beviljandet av reparationsunderstöd från kommunerna till ARA. I praktiken betyder detta att i fortsättningen lämnas ansökningarna in till ARA, som fattar beslut om understöden och sköter utbetalningen.

Enligt den nya lagen beviljas endast understöd för reparation av bostäder för äldre och personer med funktionsnedsättning, understöd för efterinstallation av hiss och tillgänglighetsunderstöd. Antalet understödsformer kommer alltså att minska och bli klarare.

Det är inte fråga om en liten ändring, eftersom cirka 4 000 ansökningar om reparationsunderstöd behandlas varje år. Dessutom innehåller verksamheten handledning och rådgivning för sökande. I hela ARAs historia har man aldrig haft ett så stort antal personkunder. För att trygga rådgivningen och handledningen krävs samarbete med både kommuner och tredje sektorn, i synnerhet Centralförbundet för de gamlas väl.

Reparationsunderstöd i webbtjänsten

För att förbättra kundbetjäningen kommer ARA i februari 2017 att ta i bruk en webbtjänst. Kunden kan ansöka om reparationsunderstöd elektroniskt genom att logga in i webbtjänsten på ARAs webbplats (ara.fi). Målet är att man ska kunna behandla så många understödsansökningar som möjligt i det elektroniska systemet, vilket påskyndar handläggningen av ansökningar och förbättrar kundens möjlighet att följa med sin ansökan. Personkunder kan fortfarande lämna in sina understödsansökningar i pappersformat.

Även ändringar i understödens storlek

Det gjordes även ändringar i understödens storlek: den maximala procenten för understödet för reparation av bostäder för äldre och personer med funktionsnedsättning steg från 40 procent till 50 procent, till och med till 70 procent om det finns särskilda skäl. Detta utgör en betydande ändring för stödmottagaren, eftersom ansökan om understöd ofta fallit på att en sökande med små inkomster inte kunnat ta ansvar för en stor egen finansieringsandel. Som hissunderstöd kan man bevilja högst 45 procent av de totala godkända kostnaderna i anslutning till hissen eller installationen av den.

Se vad förändringen betyder – inspelning av utbildningsevenemanget 29.11.2016  (på finska).