Viktigt principbeslut av hovrätten: feldisponerade understöd på 3,6 miljoner euro ska återbetalas

Nyhet 22.5.2015 kl. 10.00

Rovaniemi hovrätt har i en dom som utfärdats idag (22.5.2015)  ålagt f.d. ordföranden för Riihi säätiö att i skadestånd återbetala felaktigt disponerade understöd på 3,5 miljoner euro. Beloppet är det sammanlagda stödkapitalet som Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet (ARA) hade yrkat på i skadestånd.

Riihi säätiö hade misslett ARA till att bevilja ekonomiskt stöd för en verksamhet som inte var berättigad till stöd.

Riihi säätiö lät bygga 11 hyreshus i Uleåborg under åren 1995–2001 med hjälp av aravalån och räntestöd beviljade av staten. Brottmålet mot Riihi säätiö har varit anhängigt sedan år 2001. Det igångsattes efter att ARA hade gjort observationer i övervakningen och anmält brottet.

Högsta domstolen har den 25 maj 2012 dömt Riihi säätiös tidigare ordförande till ovillkorligt fängelsestraff för flera grova stödbedrägerier.

ARAs överdirektör Hannu Rossilahti är nöjd med domslutet: ”Statens understöd ska användas för det ändamål som de har ansökts och beviljats för.”

ARA finansierar hyreshus för socialt boende till skäliga priser.


Läs mer från horätts pressmeddelande (på finska)