De bostadspolitiska öppningarna i regeringsprogrammet

Nyhet 28.5.2015 kl. 10.00

I regeringsprogrammet har man kommit överens om att utveckla stödsystemet för boende genom att se över begränsningarna i anslutning till det.  När det gäller ny ARA-produktion ändras begränsningarna till objektspecifika begränsningar, men stramas åt samtidigt. 

Genom att utöka bostadsutbudet strävar man bland annat efter att skapa en ny tioårsmodell för nyproduktion av hyresbostäder som skulle ha färre begränsningar. Vidare lockas aktörerna att bygga nya bostäder genom flexiblare bruks- och överlåtelsebegränsningar i det befintliga ARA-bostadsbeståndet, ifall det kapital som frigörs används för finansiering av produktionen.

Det är viktigt att stöda boende för grupper med särskilda behov och positivt att investeringsunderstöden för specialgrupperna och arbetet för att minska bostadslösheten fortsätter. Understöden kommer dock att ha en snävare målgrupp än tidigare.

Regeringen avser även utveckla processen för att välja boende till ARA-bostäder genom att införa inkomstgränser. I fortsättningen kommer de boendes inkomster att kontrolleras vid inflyttning till en ARA-bostad och i samband med bostadsbyte samt med 5 års mellanrum när det gäller nya avtal.  Att inkomsterna kontrolleras under boendetiden och vid bostadsbyte är nytt.
         
Vidare kommer bostadsrättssystemet att förnyas som en självständig förvaltningsform med hänsyn till finansieringen, valet av boende och ansökningsprocessen. Produktionsvolymerna kommer dock att minska. 

Läs mer: Regeringsprogram bostadspolitik