Asylsökande kan inkvarteras i tomma ARA-bostäder

Nyhet 23.9.2015 kl. 16.35

Tomma hyresbostäder kan användas för tillfällig inkvartering av asylsökande som mottagningscentral eller som vanlig bostad.  Kommuner kan bevilja att normala bostäder som finansierats med arava- eller räntestödslån får ett tillfälligt användningsändamål som inkvartering för asylsökande.

I praktiken anhängiggörs saken av samfundet som äger hyresbostäderna som skickar in en ansökan om ändring av användningsändamål till kommunen där bostäderna finns. När beslutet har fattats informerar kommunen ARA, som centraliserat upprätthåller uppgifter om ARA-bostäder som används för asylsökande.  

Om hyresbostadsobjektet förutom räntestödslån beviljats investeringsunderstöd för grupper med särskilda behov, skickar stödtagaren in en ansökan om ändring av användningsändamål eller användargrupp till ARA.  ARA ställer sig positiv till dessa ansökningar, eftersom ansökan görs av godtagbara särskilda skäl och för viss tid. Ansökningarna behandlas snabbt.

I ovan nämnda fall förordnar inte ARA att lån, räntestöd och/eller bidrag ska betalas tillbaka, om det är fråga om en tillfällig ändring av användargrupp eller en ändring av användningsändamål i högst tre år.       

Boende efter beslut om uppehållstillstånd

En medborgare från tredje land som efter att ett beslut om asyl fattats fått ett ettårigt uppehållstillstånd kan ansöka om en ARA-bostad med hyresavtal på vanligt sätt. Efter beslutet om asyl kan personen också ansöka om bostad på den privata hyresmarknaden.

Läs mer om detta i pressmeddelandet från arbets- och näringsministeriet och Kommunförbundet