Utvecklingen av boendet för de utvecklingsstörda framskrider med stora steg

Nyhet 14.3.2014 kl. 15.00

Projektet Arjen keskiössä (Mitt i vardagen) har framskridit med stora kliv på ett år, konstaterades i projektets seminarium i Helsingfors.

"Utvecklingens pärla är en konkret modell för boendeorienterad planering. Samma modell kan användas också för ungdomar och vid planeringen av boendet för personer som rehabiliteras för psykisk ohälsa", sade direktören för enheten för utbildning och påverkan vid Förbundet Utvecklingshämning Susanna Hintsala.

Specialist Saara Nyyssölä vid ARA ansåg det bra att projektet har lyft fram möjligheterna till nätverksboende i diskussionen. Produktionen av boendeservice är en utmaning för kommunerna. "Det krävs nya idéer för att pussla serviceproduktionen in i bostadsnätverken. Anpassning av servicen, personalens roll och användningen av arbetstiden måste tänkas om. Nu behövs innovation av ny service. Kanske det till och med uppstår nya yrkesbeteckningar."

Bostadsnätverken är ett kostnadseffektivt sätt att skapa boendeservice. Detta är en god nyhet för kommunerna som befinner sig i ett allt svårare ekonomiskt läge. "Där pengarna tar slut börjar kreativiteten, konstaterade man på seminariet."

Praktisk planeringshjälp

Duktigt med skaparkraft fanns det också i de praktiska bostadstillämpningar som arkitektstuderandena vid Tampereen teknillinen yliopisto åstadkom. Nästan 60 studerande har deltagit i kursen för bostadsplanering, av vilka cirka hälften är utländska utbytesstuderande och hälften finländska. Utgångspunkterna för planeringen av bostäder och bostadsområden för utvecklingsstörda är tillgänglighet, anpassningsbarhet och kompakthet, utan att glömma ett rimligt pris.

"De blivande arkitekterna som fullföljt kursen för med sig know-how till arbetslivet och utlänningarna till sina egna länder", konstaterade ARAs utvecklingsarkitekt Sampo Vallius. Enligt honom ligger Finland i toppen i detta utvecklingsarbete i hela Europa.  

Arkitektstuderanden Ida Väänänen har satt sig in i planeringen av bostäder för utvecklingsstörda i sitt nyligen publicerade diplomarbete. Både bostadsplaneringskursen och Ida Väänänens diplomarbete är delar av projektet Arjen keskiössä. Grundarbetet i dem utgjordes av material som utvecklingsstörda hade producerat i kommunverkstäderna. Länk till materialet finns på ARAs webbplats.

För miljöministeriets bostadsråd Raija Hynynen gav seminariedagen Arjen keskiössä tillförsikt för framtiden. – Mångsidiga lösningar behövs och det kräver i synnerhet att kommunerna förbinder sig. Detta projekt har visat att det är möjligt.

Bekanta dig med seminariets material:
Arjen keskiössä - Kaikille sopivia asuntoja ja ympäristöjä -seminaarin 6.3.2014 esitykset (material på finska, Föreläsningarna vid Bostäder och miljöer för alla -seminariet)