Staten främjar byggande och reparation av bostäder till rimligt pris 2015

Nyhet 15.9.2014 kl. 15.00
Regeringen har överlämnat budgetförslaget för nästa år till riksdagen. Byggande och reparationer stöds på många olika sätt.

Räntestödsfullmakten för hyres- och bostadsrättshus stiger till 1 250 miljoner euro. Från början av 2015 tar man vid sidan av den nuvarande 40-åriga räntestödsmodellen i bruk en ny 20-årig modell. Man förbereder sig på att stödja byggandet av cirka 8 000 nya räntestödsbostäder med medel ur bostadsfonden. Dessutom stöds byggandet av 2 000 hyresbostäder med statens borgenslån. I huvudstadsregionen kan man även få understöd för ändring av användningsändamål för att bygga om kontors- och industribyggnader till hyresbostäder (2 miljoner euro).

Byggandet av normala hyresbostäder stöds genom startbidrag (10 000 euro/bostad) i kommuner som är bundna av intentionsavtalet mellan staten och kommunerna i Helsingforsregionen (10 miljoner euro). Produktionen av hyresbostäder i huvudstadsregionen stöds genom startbidraget i anknytning till statens borgenslån (5 000 euro/bostad; 3 miljoner euro).

Man förbättrar förutsättningarna för finansiering av ombyggnad av bostadsaktiebolagshus genom ett nytt borgenslån (fullmakt för statsborgen 100 miljoner euro). Samtidigt främjas långsiktigt, systematiskt fastighetsunderhåll. Staten kan bevilja fyllnadsborgen för lån som kreditinstitutet beviljat. För att få statsborgen förutsätts att låntagaren har tillräckliga förutsättningar att betala tillbaka lånet. Den nya stödformen, som avses bli permanent, ersätter det räntestödslån för ombyggnad av bostadsaktiebolagshus som tidigare använts. År 2015 beviljas inte längre startbidrag för ombyggnad.

Byggande och reparation av bostäder för grupper med särskilda behov stöds fortsättningsvis med 120 miljoner euro 2015. Byggande av kommunalteknik i bostadsområden stöds med 15 miljoner euro.

År 2015 stiger understödet till boenderådgivningsverksamheten till 900 000 euro (understödet utgör högst 35 procent av kostnaderna). Det tväradministrativa utvecklingsprogrammet för bostadsområden kan beviljas understöd för att främja livskraftiga förorter och förebygga ojämlikhet (4 miljoner euro).

Genom reparations- och energiunderstöden stöds äldre personers möjligheter att bo hemma med 35 miljoner euro. Understödet inriktar sig på att bygga nya hissar och att reparera bostäder för äldre och handikappade personer. Energiunderstöd beviljas enligt behovsprövning för energireparationer i småhus. För konditionsundersökningar av fuktskadade byggnader som orsakar sanitära olägenheter beviljas fortsättningsvis understöd.

Läs mer i miljöministeriets meddelanden:
2015 års budgetproposition för miljöministeriets förvaltningsområde

Ny metod för att få fart på ombyggnadsarbeten i bostadsaktiebolag