Det lönar sig att reparera äldre människors bostäder

Nyhet 17-09-2014 kl. 13.51

Det lönar sig att genomföra tillgänglighets- och energireparationer som en välplanerad helhet. Genom reparationerna stödjer man äldre personers möjligheter att bo hemma.

Saimens yrkeshögskola har utrett behoven av välfärdstjänster hos äldre personer som bor i glesbygden samt vilka behov av förändringar i boendemiljön som skulle göra det möjligt att bo hemma så länge som möjligt. Resultaten visar hur ringa kostnaderna för tillgänglighets- och reparationsbyggande är jämfört med kostnaderna för serviceboende.

Det lönar sig att genomföra tillgänglighets- och energireparationer som en välplanerad helhet så att byggnaden fortsättningsvis kan användas på ett ekonomiskt, enkelt och säkert sätt.

Inbesparingar genom rimliga kostnader

Inom ramen för projektet HEA (Hyvinvointi ja energiatehokkuutta asumiseen, Ikä-ihminen haja-asutusalueella, på svenska Välbefinnande och energieffektivitet till boendet, Äldre personer i glesbebyggda områden) har man hittat konkreta saker för att öka tillgängligheten, energieffektiviteten, boendetrivseln och säkerheten i boendet.
 

Då man bedömer tillgängligheten i ett småhus måste man granska byggnaden och gården som en helhet. Framför allt måste det vara enkelt och tryggt att ta sig in från ett fordon.
 

Tillgänglighetsreparationer är förhållandevis småskaliga och har rimliga kostnader om de endast inriktas på de viktigaste utrymmena i bostaden och man inte eftersträvar en för hög kravnivå. Reparationerna bör göra det möjligt för äldre människor att klara sig i sin egen bostad. Det är lättast att genomföra tillgänglighetsförändringar i låga egnahemshus i ett plan från 1970-talet.
 

Enligt utredningen bör energireparationerna inriktas på sådana reparationsåtgärder som ger mest nytta och där engångsinvesteringar och tiden för återbetalning är rimliga. Enligt resultaten från beräkningarna uppnås de största årliga kostnadsbesparingarna om man som ny energikälla använder jordvärme och med tanke på återbetalningstiden kan det förmånligaste alternativet anses vara att installera en luftvärmepump. I fråga om mantelkonstruktioner är kan ofta endast en extra isolering mot vind i vindsbjälklaget anses vara förnuftig som investering och med tanke på återbetalningstiden. Det lönar sig att vid energireparationer ta med även sådana delar som i betydande utsträckning ökar trivseln i bostaden, även om reparationerna inte alltid kan motiveras ur ett ekonomiskt perspektiv. Till exempel kan man genom att byta fönster och dörrar minska drag.
 

Enligt faktorerna i utredningen skulle det löna sig att utveckla olika stödsystem för att genomföra tillgänglighets- och energireparationer eftersom man genom reparationerna stödjer den åldrande befolkningens möjligheter att bo hemma och de även skulle skapa sysselsättning i glesbygden.

Läs mer i Saimens yrkeshögskolas meddelande (på finska)

Publikation:
Martti Muinonen, Lauri Pellinen, Timo Lehtoviita: Ikäihminen haja-asutusalueella - pientalojen esteettömyys- ja energiakorjausten kannattavuus. Saimaan ammattikorkeakoulu - Saimaa University of Applied Sciences 2013. Sarja A: Raportteja ja tutkimuksia 40.

pientalo_70_luku