ARAs utvecklingsfinansiering är framgångsrik och effektiv

Nyhet 16-01-2014 kl. 12.55

ARAs forsknings- och utvecklingsfinansiering har gett goda, konkreta resultat bland annat inom boende för specialgrupper, nya boendekoncept och energieffektiva byggnadslösningar. Detta framgår av en utredning där saken har kartlagts.

ARAs satsningar på att tillämpa forsknings- och utvecklingsarbete i praktiken och att börja använda resultaten i slutet av innovationsprocessen har gett konkreta resultat på ett effektivt sätt. ARA verkar i kundgränssnittet och utvecklingsbidraget fungerar som en bro eller grund mellan forskning, utveckling och konkret arbete. Enligt utredningen kan ARA på det här sättet kombinera forsknings- och utvecklingsarbete med att verkställa resultaten från det.

Det finns ett tydligt behov av ARAs utvecklingsbidrag, eftersom företag och andra forsknings- och utvecklingsfinansiärer inom den offentliga sektorn inte satsar tillräckligt på forsknings- och utvecklingsverksamhet på områden som är viktiga för ARA, såsom boende för specialgrupper och rimliga boendekostnader.

Resultaten från de utvecklingsprojekt som fått finansiering har påverkat verksamhetsfältet på området, och har också på ett allmännare plan gett mervärde åt boendeutvecklingen. Speciellt lyckat anser man att det är att koppla ihop kundbehovet och de personer som har nytta av projekten med utgångspunkterna och lösningarna i projekten. ARAs statistik- och informationstjänst fick också beröm av intressentgrupperna.

Utan ARAs satsning skulle merparten av de utvecklingsprojekt ARA finansierat inte ha genomförts. Det här bekräftar att det finns ett tydligt behov av ARAs utvecklingsfinansiering och att det är vettigt att fortsätta koppla ihop finansieringen med utvecklingsarbete som stöder ARA-bostadsbeståndet. Förutom finansieringen ansåg man att det var positivt att ARA bidrar till projekten med expertis och de nätverkskontakter som behövs.

Den största framtida utmaningen anses vara att ARAs forsknings- och utvecklingsverksamhet har små resurser i förhållande till utmaningarna inom boende och byggande (specialgrupper, kostnader, ekologi, enhetliga samhällen osv.).

Läs mer i slutrapporten om utvärderingen (på finska):

ARAn kehittämisrahoituksen vaikuttavuuden arviointiselvitys (loppuraportti 2.12.2013)

ARAs utvecklingsbidrag 700 000 euro/år

Sedan 2010 har ARA haft tillgång till forsknings- och utvecklingsfinansiering vars syfte har varit att i synnerhet utveckla förutsättningarna för boende som är billigt och av hög kvalitet. Boende för specialgrupper, energieffektivitet samt lösningar för nybyggen och reparationsbyggande har varit navet i ARAs forsknings- och utvecklingsverksamhet.

Utvecklingsverksamheten har i praktiken varit mångsidig och varierat från pilotprojekt som främjat bostadsbyggande till mindre utredningar och informationsförmedling samt nätverkande med branschens aktörer. ARA har haft tillgång till ett anslag på 700 000 euro per år för forsknings- och utvecklingsprojekt.

Utvärderingen

Utvärderingen genomfördes av Tempo Economics Oy och Owal Group Oy i november 2013. Syftet var att utreda hur ARA klarat av att uppnå de målsättningar som satts upp för ARA som utvecklingsfinansiär, vad ARA har för betydelse inom forskning om och finansiering av bostäder och hur verksamheten borde utvecklas och inriktas i fortsättningen.