ARA stöder 2900 bostäder för specialgrupper

Pressmeddelande 14-02-2013 kl. 15.00

ARA har reserverat bidrag för byggande, grundrenovering och anskaffning av över 2 900 hyresbostäder för grupper med särskilda behov. Understöd söktes för totalt över 7 000 bostäder, men reservering kunde ges för knappt 43 % av de ansökta bostäderna. Särskilt när det gäller bostäder för äldre kunde klart färre än tidigare få understöd.     

För alla specialgrupper var utgångspunkten för att understöd skulle beviljas att för bostadsprojektet klart kunde påvisas ett långsiktigt behov på orten. Över detta behov hade gjorts en tillräckligt noggrann utredning och projektets omfattning hade dimensionerats enligt behovet. För en del av projekten saknades behovsbedömningar eller dessa var bristfälliga, särskilt när det gällde projekt för utvecklingsstörda. I en del hade behovet överdimensionerats i förhållande till de verkliga behoven. Av dessa orsaker blev en del projekt utan reservering.

Vid valet beaktades de anvisningar och kvalitetsrekommendationer som gäller boende för specialgrupper samt de bostadspolitiska riktlinjerna när det gäller utvecklandet av boende för specialgrupper.

I första rummet ställdes alla sådana projekt för utvecklingsstörda, handikappade, personer med mentala problem, ungdomar som behöver särskilt stöd, långtidsbostadslösa och studerande, som uppfyllde rekommendationerna.  Efter detta valdes särskilt sådana projekt för äldre som var avsedda för personer med minnessjukdom.

Dessutom bedömdes de projekt för vilka understöd söktes enligt hur väl de lämpar sig för specialgruppens behov, enligt projektets storlek och placering samt enligt dimensioneringen av gruppbostäderna.  Att kostnaderna för projektet var skäliga och att projekten är ekonomiska på längre sikt beaktades också.

Bostäder för specialgrupper kan enligt miljöministeriets styrning byggas utom i tillväxtcentra också på avfolkningsområden. Av reserveringarna beviljades 69 % för bostäder i de största tillväxtcentra och 31 % för andra delar av landet.

Av reserveringarna gällde 43 % projekt för åldringsboende och 28 % boende för utvecklingsstörda.

Bilagor

2013: Varauksen saaneet hankkeet -  Projekt som fick understödreservering

2013: Ilman varausta jääneet hankkeet - Projekt som inte fått understödreservering