Utnyttjande av geografisk information intresserar

SYKE:s seminarium om utnyttjandet av geografisk information i boende och samhällens utveckling fyllde auditoriet nästan helt. Seminariet var ARAs och SYKE:s första gemensamt ordnade tillställning.

Att utnyttja geografisk information ansågs vara ett utmärkt verktyg för att möta de utmaningar som i dag och i framtiden förknippas med boende och samhällenas utveckling.

Den i Lahtis uppdaterande geografiska informationen uppmanar till deltagande

I Lahtis har man på ett nytt sätt tagit med geografiska informations- och temakartor i stadens planering av strategisk markanvändning och planläggning.  Invånarnas deltagande och växelverkan har underlättats genom att lägga till historier och mål tillsammans med geografisk information till översiktsplanen. Med hjälp av indikatorer för hållbara stadsområden som utvecklats tillsammans med SYKE och som tar i beaktande ekonomiska, sociala och ekologiska faktorer följer man att målen uppnås. Översiktsplanen uppdateras varje fullmäktigeperiod och kartorna uppdateras när ny information kommer in. Målet är en lockande och livskraftig miljöstad, berättade Lahtis översiktsplanens arkitekt Johanna Palomäki.

Specialgruppernas byggnader till en kartbaserad databas

ARAs bostadsmarknadsexpert Hannu Ahola presenterade den kartbaserade databasen som ARA och SYKE skapat tillsammans. I databasen har man samlat information om vilka objekt för specialgrupper det finns, hur de är utrustade och var de ligger i Finland.  Den nya databasen hjälper vid val av projekt för ARAs specialgrupper:  det är lättare än tidigare att rikta investeringsunderstöden dit där behovet är störst.  Också kommuner och andra aktörer kan utnyttja pdf-kartorna som finns på ARAs webbsidor.

SYKE utförde projektets undersökningsarbete. SYKE:s styrka är kunnandet om metoder som beskriver samhällstrukturen, livsmiljöns tjänster och kollektivtrafikens servicenivå samt om tillämpningen av geografisk information.

Hållbar stadsstruktur som utmaning

I Nylands landskapsplan uppskattas att det flyttar 400 000 nya invånare till området innan 2035 och att det behövs ungefär 200 000 nya bostäder.

Hur tryggar man en god livsmiljö och hållbar stadsstruktur när Finland till en viss del urbaniseras allt fortare? Enligt Kari Oinonen vid SYKE är frågan avgörande då man beaktar att enligt undersökningar minskar befolkningstätheten i nästan alla stadsområden. Med andra ord ökar behovet av rörlighet. Ett centralt problem är stadsområdenas okontrollerade utvidgning. Bebyggelse uppstår i ökande takt utanför stadsplaneområdena och områden med låg befolkningstäthet blir flera.

”Nya bostäder bör stöda sig på centrala kommunikations- och servicestrukturer och man måste få bukt på det planlösa byggandet", underströk Oinonen.

Publicerad 6.6.2012 kl. 10.00, uppdaterad 18.2.2013 kl. 14.11