Högsta domstolen gav sitt beslut i Riihi säätiö-ärendet

Riihi säätiö-domen framhäver betydelsen av att lämna korrekta uppgifter och ARAs tillsynsverksamhet

Uleåborgs tingsrätt förkastade tidigare alla åtal för brott och ersättningsyrkanden mot Riihi säätiös styrelses dåvarande ordförande. Rovaniemi hovrätt dömde honom till ovillkorligt fängelsestraff bland annat för en grov subventionsbedrägeri. Högsta domstolen dömde idag Riihi säätiös före detta styrelseordförande för 11 andra grova subventionsbedrägerier enligt åklagarens och ARAs yrkanden. Högsta domstolen ansåg att förfarandet var ägnat att väsenligt påverka möjligheterna att få en subvention eller dess belopp eller villkoren för den. I fråga om de skadestånd med ett kapital på över 3,5 miljoner euro som ARA yrkar på återförvisades ärendet till Uleåborgs tingsrätt för behandling.

Sannolikt är det fråga om Högsta domstolens första prejudikat beträffande subventionsbedrägeri, så det har även en mer omfattande betydelse i ärenden som gäller användning och övervakning av statssubventioner.

ARA anser att den dom som Högsta domstolen idag har gett i Riihi säätiös brottmål framhäver betydelsen av att lämna korrekta och tillräckliga uppgifter i samband med ARA-stöd och användning av stöd för de ändamål som de har beviljats för.

I fallet Riihi säätiö har det enligt ARAs ursprungliga uppfattning som Högsta domstolen nu har bekräftat varit fråga om ett förfarande där man har lämnat fel uppgifter till myndigheten och vilselett myndigheten att bevilja ekonomiskt stöd för en sådan verksamhet som stödet inte är avsett för.

Enligt domen kan man i allmänhet, av en person som söker stöd för byggande av hyreshus, förutsätta kännedom om stödsystem.

Högsta domstolens dom stärker också för sin del betydelsen av ARAs tillsynsverksamhet. Brottmålet beträffande Riihi säätiö har varit anhängigt i över tio år och det anhängiggjordes efter en anmälan om brott som ARA gjorde utifrån dess inspektion 2001.

Mer information:  

Högsta domstolens pressmeddelandet

Publicerad 25-05-2012 kl. 10.00, uppdaterad 19-07-2013 kl. 11.02