Finlands första nollenergismåhus står färdigt i Tammerfors

För sommarens bostadsmässa i Tammerfors byggdes egnahemshuset Lantti (Slanten), vars totala energiprestanda (energitalet) är -1, med andra ord producerar huset på årsnivå litet mera energi än det förbrukar.  Huset är Aalto-universitetets, ARAs, TA-Yhtymäs och Sitras gemensamma utvecklingsprojekt.

Huset Lantti som har fått sitt namn för det förmånliga energibesparingssättet samlar mer solenergi än sommarens behov och lånar motsvarande mängd fjärrvärme och elektricitet på vintern.  Husets energieffektivitet baserar sig på grundlig planering och noggrant genomförande:  huset är mycket väl isolerat, dess uppvärmningssätt är effektivt och ventilationssystemet brukar bara en liten mängd elektricitet.   Huset värms upp med solfångare och elen produceras med solpaneler. Man har noggrant undersökt lönsamheten att använda jordvärmepump och fjärrvärme i huset.  Jordvärmen skulle ha förbättrat Lantti-husets energital men fjärrvärmen var en förmånligare investering.

”Lantti-huset är Finlands första nollenergihus. Huset visar att det inte finns några tekniska hinder för att bygga nollenergihus”, säger direktör Jukka Noponen vid Sitra.

Sitra tror att nollenergihus kommer att bli vanligare i Finland redan före 2021, då man i hela Europeiska unionen enligt direktivet övergår till nära-nollenergibyggnad. I Finland finns det ännu många onödiga hinder i vägen för nollenergibyggnad, till exempel svårigheterna att mata in solenergi i elnätet.

”Det är redan tekniskt möjligt att mata in solenergi i nätverket men elproducenten kan ännu inte dra någon nytta av elen som matas in. Tammerfors elverk agerar dock som banbrytare och ska börja betala solenergiproducenter en engångsersättning för anslutningen.  Vi är i akut behov av liknande incitament som ersättning för el som matas in i nätverket", menar Noponen.

ARA har velat vara med i utvecklingsprojektet och skapa en modellösning för nollenergihus som kan vidareutvecklas för speciella lägenheter och till och med för lösningar för billiga rad- och låghus.

Huset kan besökas 13.7–12.8 i Vuores i Tammerfors.

Teknisk information:

 • som värmekälla används fjärrvärme i kombination med lokalt producerad solenergi och värmeslingor i golven som kan regleras skilt för varje rum
 • 8 m2 solfångare som på årsnivå producerar 40 procent av det varma bruksvattnet (resten värms med fjärrvärme)
 • 60 m2 effektiva solpaneler: den årliga produktionen är 7 000 kWh som är över hälften av byggnadens totala energibehov
 • byggnadens kompakta form, strukturens goda värmeisolering: isoleringstjockleken i väggarna är 450 mm och 510 mm i taket och golvet.
 • lufttäthet och förebyggande av köldbryggor och värmeläckage: lufttäthet
  n50=0,3 1/h
 • fönstrens storlek och riktning samt utnyttjande av naturligt ljus utan att förorsaka överhettning inomhus. Dessutom valdes de bästa fönstren som fanns att tillgå
 • ventilationsaggregat med roterande värmeväxlare, årlig verkningsgrad 80 %
 • belysningen består huvudsakligen av LED-lampor 
 • så energieffektiva apparater och maskiner som möjligt
Publicerad 19.6.2012 kl. 10.00, uppdaterad 18.2.2013 kl. 14.06