ARAs färska statistik avslöjar: Bostadslösheten fortsatte att minska år 2011

Bostadslösheten minskade bland ensamstående, ökade bland familjer. Bostadslösheten är fortfarande mest koncentrerad till huvudstadsregionen och bostadslösheten ökade både bland invandrare och bland kvinnor. Detta framgår ur den bostadsmarknadsenkät som ARA gjorde i november 2011 bland kommunerna.

I slutet av år 2011 fanns i Finland 7 606 ensamstående bostadslösa och 423 familjer. Antalet ensamstående bostadslösa minskade från föregående år med 3,4 %, men antalet bostadslösa familjer ökade med 20 %. Bostadslösheten har följts upp sedan år 1987, då det fanns 16 000 bostadslösa i Finland.

Bostadslösheten ökade i huvudstadsregionen

Bostadslösheten ökade i huvudstadsregionens tre stora städer med totalt 150 personer år 2011. I Helsingfors fanns 3 400 ensamstående bostadslösa och 220 bostadslösa familjer. Esbo passerade Vanda och blev landets näststörsta bostadslöshetskommun. Huvudstadsregionens tre kommuners andel av Finlands bostadslösa steg redan till 60 %, när den var 56 % år 2010.

Av de stora städerna fanns det minst bostadslösa i Uleåborg. Också de andra stora städerna utanför huvudstadsregionen lyckades minska antalet bostadslösa med undantag av Lahtis (noggrannare i utredningens tabell 1).

Bostadslösheten bland invandrarna och kvinnorna ökade

Kvinnornas andel av de bostadslösa steg till 21 %. Bostadslösheten bland ungdomar under 25 år bibehölls vid cirka 18 %. 

Antalet ensamstående bostadslösa invandrare överskred för första gången 1 000 personer. Deras andel steg från 9 % till över 13 %. Av de bostadslösa familjerna är redan 40 % invandrare. Den ökade invandringen belastar speciellt Helsingfors.

Över 1 500 bostäder för långtidsbostadslösa med ARA-finansiering

Enligt ARAs bostadsmarknadsenkät fanns det i slutet av år 2011 2 835 långtidsbostadslösa, 37 % av alla ensamstående bostadslösa. Långtidsbostadslösheten minskade på ett år med 244 personer (7,9 %).

Målet med regeringens program för minskning av långtidsbostadslösheten 2008-2011 (PAAVO I) var att halvera långtidsbostadslösheten mätt med antalet bostäder. I detta avseende var programmet lyckat och målen överträffades då i stället för 1 250 nya bostäder cirka 1 550 nya bostäder producerades. Antalet långtidsbostadslösa har dock inte halverats, emedan det hela tiden uppstår ny bostadslöshet. Minskningen av långtidsbostadslösheten fortsätter enligt den nuvarande regeringens program 2012–2015 (PAAVO II).

Noggrannare information om bostadslöshetsläget:

Selvitys 1/202: Asunnottomat 2011

Bilagor: 
Bilaga 1 (landskapsvis) 
Bilaga 2 (kommunerna ordnade enligt antalet bostadslösa)

Publicerad 16.2.2012 kl. 13.00, uppdaterad 18.2.2013 kl. 14.25