ARA stöder byggande, reparation och anskaffning av 4 100 bostäder för specialgrupper

ARA har gjort en understödsreservering för byggande, ombyggnad och anskaffning av mer än 4 100 bostäder avsedda för specialgrupper. Stödet söktes för sammanlagt 7 200 bostäder, men understödsreserveringen kunde göras för cirka hälften (57 %) av bostäderna. Vid valet av projekt låg tyngdpunkten på projekt med den åldrande befolkningen som målgrupp.

Bostäder som beviljades stöd enligt användargrupp:

Långtidsbostadslösa

180

Projekt för utvecklingsstörda

495

Projekt för övriga handikappade

26

Personer som genomgår rehabilitering för psykisk ohälsa eller drogmissbruk

119

Äldre personer med nedsatt kondition

427

Äldre personer med demenssjukdomar

1 234

Studerande  

1 440

Stöd- och hyresbostäder för äldre

220

TOTALT

4 141

Stöden omfattar cirka 129 miljoner euro i understöd och 309 miljoner euro i räntestödslån. Den första förutsättningen för ett reserveringsbeslut är att projektet har fått kommunens tillstyrkande utlåtande. Därtill förutsätts för stödbostäder och servicebostäder ett tillstyrkande utlåtande från kommunens eller regionens social- och hälsovårdsväsende. För att godkännas ska ett projekt anses nödvändigt, långsiktigt och lämpligt med tanke på kommunens servicestruktur.

 Vid valet av projekt tog ARA i beaktande de nationella riktlinjer, anvisningar och kvalitetsrekommendationer som angivits för boende för specialgrupper. Enligt miljöministeriets anvisningar kan bostäder för specialgrupper förutom i tillväxtcentrum även placeras i områden där befolkningen minskar. Vid valet av projekt beaktades varje specialgrupps bostadsbehov på respektive ort samt kommunens servicestruktur och dess eventuella förändringsbehov.

I valet har de specialgrupper som har den allra svåraste bostadssituationen prioriterats: långtidsbostadslösa, utvecklingsstörda, personer som genomgår rehabilitering för psykisk ohälsa samt äldre med demenssjukdomar.

De bostäder för vilka stöd beviljas ska vara ändamålsenliga för boende och funktionella med tanke på boendemiljön, och kostnaderna för nybyggnaden, anskaffningen eller ombyggnaden samt för underhåll och boende ska vara skäliga. ARA leder projekten med hjälp av föreskrifterna i ARAs planeringsguide och serviceboendeguide så att de här kraven samt de riksomfattande krav som ställs på boende för specialgrupper uppfylls.

 Målsättningen är anstaltlösningarna ska ersättas med hemtrevliga utrymmen som också är anpassade till de nationella övervakningsprogrammen inom socialvården. Dessutom önskar man att personer som tillhör specialgrupper också ska kunna bo i vanliga bostadsområden.

Publicerad 14.2.2012 kl. 10.00, uppdaterad 18.2.2013 kl. 14.28