ARA förnyade sin strategi för åren 2012-2015

En stor mängd aktörer har deltagit i förnyandet av ARAs strategi: förutom ledningen och personalen har ARAs direktion deltagit med sin insats. Också representanter för ARAs intressegrupper har förädlat utkastet till strategin med sina skarpsynta observationer.

Kärnan i strategin sammanfattades enligt följande:

Verksamhetsidé

ARA främjar ett boende som är hållbart och prismässigt rimligt i växelverkan med sina kunder och samarbetskumpaner genom att verkställa stöd, styrning och övervakning samt genom utvecklingsverksamhet som anknyter till dessa.

– ARAs grundläggande uppgift är att främja ett boende som är hållbart och prismässigt rimligt. Verksamhetsidén betonar samarbetets betydelse i att uppnå detta mål. Därtill presenteras de metoder som ämbetsverket har till sitt förfogande för att genomföra denna uppgift: det verkställer stöd som gäller boendet samt styr och övervakar. Utvecklingsarbetet gäller all verksamhet och är inte en separat funktion.

Vision

ARA är en djärv och handlingskraftig förnyare av prismässigt rimligt boende

– ARA vill visa fram ett aktivt, framsynt och utåtriktat grepp i allt handlande. Handlingskraften innebär att ARAs verksamhet har en konkret och pragmatisk effekt. Målet är att det alltid lönar sig att vända sig till ARA tack vare dess sakkunskap, kunnande och nätverk. Att främja boende till ett rimligt pris är ARAs centrala uppgift och det syns också i visionen.

Visionen har realiserats när följande strategiska mål har nåtts:

  1. Ett miljövänligt och ekonomiskt livscykeltänkande samt effektiviteten hos bostadsstödet för grupper med särskilda behov har centrala roller i verkställandet av ARA-stöden.
  2. ARA har föregångarens grepp i utvecklingsverksamheten inom boendet och en riksomfattande koordinerande roll.
  3. ARA-bostadsbeståndets användning styrs och förnyas på ett framsynt och effektivt sätt.
  4. Personalens kvalifikationer och deltagande tjänar ARAs alla mål.

ARAs värden

  • Interaktivt samarbete  
  • Kund- och boendeorientering
  • Ansvarsskyldighet 
  • Rättvisa   

Ansvarsskyldighet lyftes fram som ett värde, vilket understryker att ARA lotsar sina kunder till en verksamhet som är socialt, ekonomiskt och ekologiskt långsiktig och hållbar både generellt och i enskilda projekt. Därutöver fungerar ARA enligt de samhälleliga mål som uppställts både när stöden för bostadsbyggande verkställs och i den övriga verksamheten. Sakkunskap, som tidigare varit ett av värdena, ses som utgångspunkt i all verksamhet som ARA som expertmyndighet utövar.

ARAs strategi sammanfattar de centrala målsättningar och åtgärder som ämbetsverket med stöd av lagstiftningen, regeringsprogrammet och annan styrning anser vara speciellt viktiga och i vilka det har som mål att tydligast få till stånd en ändring i nuläget. Under strategiarbetets gång bereddes också flera åtgärder för att genomföra varje strategisk målsättning och bedömningskriterier för dem.

Publicerad 28.2.2012 kl. 10.00, uppdaterad 5.3.2013 kl. 16.35