Fastighets Ab Bruksbostäder har befriats från aravabegränsningar

Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet (ARA) har beslutat att befria de bostäder som Fastighets Ab Bruksbostäder äger från aravabegränsningar. ARA har ställt som villkor att Raseborgs stad ser till att de nuvarande hyresgästerna vid behov erbjuds ersättande bostad. Befrielsen från begränsningarna förutsätter också att de statliga lånen återbetalas.

Fastighets Ab Bruksbostäder ansökte i augusti 2011 av ARA om att bli befriad från aravabegränsningar. Bolagets ekonomi har inte kunnat skötas med hyresintäkterna, utan det har varit konstant i betalningssvårigheter. Raseborgs stad har ställt sig bakom ansökan och samtidigt bundit sig vid att erbjuda ersättande bostäder för hyresgästerna under en övergångsperiod på två år. ARA har hört hyresgästerna både före och under ansökningsförfarandet.

Raseborgs stad äger Kiinteistö Oy Ruukkiasunnot – Fastighets Ab Bruksbostäder, som också har 105 bostäder i Billnäs och Fiskars. Dessa ligger i ett område som har riksintresse som byggd kulturmiljö.

ARA har bedömt att byggnadernas kulturhistoriska värde, skick och reparationsbehov samt Fastighets Ab Bruksbostäders svaga ekonomi utgör grunden till att bostäderna kan befrias från begränsningar. Största delen av bostäderna har redan överförts på s.k. förlängd begränsningstid. Enligt lagen ska befrielse beviljas under den förlängda begränsningstiden om begränsningarna skulle kränka ägarens rätt att använda sina tillgångar på ett normalt, skäligt och förnuftigt sätt eller i övrigt skulle bli uppenbart oskälig.

För reparation av husen i Billnäs och Fiskars har beviljats grundförbättringslån med stöd av lagen om grundförbättring av bostäder (34/1979) under åren 1986–1991. Sålunda berördes bostäderna av de begränsningar som angavs i lagen, enligt vilka de ska användas som hyresbostäder och de boende väljas på sociala grunder. Hyrorna har bestämts enligt självkostnadsprincipen. Begränsningarna har också gällt överlåtelse av bostäderna och överlåtelsepriset.

Kostnaderna för uppehåll och reparationer skulle med tanke på byggnadernas speciella karaktär bli avsevärda, emedan deras omgivning och de anslutna uthusen också ska hållas i skick. Reparationerna skulle höja hyrorna till en nivå som inte motsvarar de måttliga boendekostnader som krävs i social bostadsproduktion.

Publicerad 24.11.2011 kl. 12.00, uppdaterad 18.2.2013 kl. 14.41