Bassjälvrisken för räntan på räntestödslån sjunker

Statsrådet har ändrat förordningen som gäller räntestöd så att bassjälvriskandelen av räntan på räntestödslån för nya hyresbostäder halveras. Den halverade räntan är 1,7%.

Bassjälvriskandelen av räntan på räntestödlån är 1,7 % i fråga om räntestödslån som godkänns för byggande av nya hyresbostäder och hyreshus för andra än grupper med särskilda behov. Denna räntenivå gäller till utgången av 2014. Därefter bedöms effekten av den föreslagna åtgärden och fattas beslut om eventuella fortsatta åtgärder.

Övriga villkor för räntestödslån ändras inte. Storleken på det räntestöd som under byggnadstiden och därefter betalas för den del som överstiger bassjälvriskandelen bestäms i enlighet med 8 § 2 och 3 mom. i förordningen som gäller räntestöd. Ändringen gäller inte räntestödslån som godkänns för ombyggnad eller anskaffning av hyresbostäder eller hyreshus och inte bostadsrättshus eller delägarbostäder som finansieras med räntestödslån.

Sänkningen av bassjälvriskandelen gäller endast byggande av nya hyresbostäder och hyreshus för andra personer än sådana som hör till grupper med särskilda behov. Med grupper med särskilda behov avses grupper som definieras på de grunder som nämns 3 § i lagen om understöd för förbättring av bostadsförhållandena för grupper med särskilda behov (1281/2004).

Förordningen träder i kraft den 15 oktober 2011. På lån som tidigast den 1 oktober 2011 och senast den 31 december 2014 har godkänts som räntestödslån ska förordningen dock tillämpas också efter att den upphört att vara i kraft.

Publicerad 12.10.2011 kl. 15.00, uppdaterad 18.2.2013 kl. 14.51