ARAs översikt av bostadsmarknaden

Det försämrade konsumentförtroendet var ett förebud om avtagande bostadsbyggande

Även om antalet påbörjade bostäder sjunker mot slutet av året kommer man ändå upp till ungefär 30 000 påbörjade nya bostäder under hela året. Det osäkra ekonomiska läget avspeglas emellertid snabbt i handeln med och förhandsreserveringarna av nya bostäder, vilket också inverkar på antalet nya objekt som påbörjas. Under sommaren var handeln med nya bostäder fortfarande livlig och nya objekt påbörjades, men de senaste uppgifterna om hushållens försämrade ekonomiska förtroende förebådar att handeln kommer att avta.  Byggnadsfirmorna är för närvarande försiktigare än tidigare med att påbörja nya objekt.  

Fler nya hyresbostäder än på länge färdigställs

Åren 2009 och 2010 började man bygga sammanlagt över 26 000 nya hyres- och bostadsrättsbostäder. Stimulansen syns till stor del i utbudet av nya hyresbostäder under ett drygt halvt år framöver. Under hela året färdigställs cirka 13 000 nya hyres- och bostadsrättsbostäder, vilket är mera än någonsin tidigare under 2000-talet. Ungefär hälften av bostäderna finns i huvudstadsregionen. På kort sikt innebär de nya bostäderna ett betydande tillskott till utbudet av hyresbostäder. För att utbudet av hyresbostäder ska vara tillräckligt vore det emellertid viktigt att hyresbostäder skulle byggas även när det inte råder ekonomisk recession. 

Det osäkra ekonomiska läget syns redan i efterfrågan på hyresbostäder

Ägarbostadsmarknaden och hyresbostadsmarknaden påverkar varandra. När bostadshandeln mattas av stiger efterfrågan på hyresbostäder. Den stigande efterfrågan har synts bland annat i antalet nya hyresbostadsansökningar som inkommit till Helsingfors stad. I juli – augusti har antalet ansökningar varit cirka 20 % fler än motsvarande månader åren 2009 – 2011.  Dessutom har VVO, som är en stor ägare av hyresbostäder, rapporterat om en motsvarande ökning av antalet ansökningar.

BSP-premien sätter fart på handeln med första bostäder under hösten

Den tidsbestämda extra BSP-premien på 3 000 euro som gäller till årets slut bidrar under hösten till att sätta fart på handeln med första bostäder. Antalet nya BSP-konton ökade kraftigt 2009 och 2010 på grund av den extra premien och andra ändringar. Åren 2009 och 2010 öppnades sammanlagt över 33 000 nya BSP-konton. Före det hade några tusen nya BSP-konton öppnats per år.

Inga förutsättningar för stigande bostadspriser nästa år  

Realinkomstökningen ligger i år nära noll, och även förväntningarna när det gäller inkomstutvecklingen har försämrats på grund av de nedskrivna tillväxtutsikterna. Även om räntenivån är låg har kostnaderna i anslutning till fastighetshållningen stigit kraftigt och de förutspås fortsätta stiga under de närmaste åren. Också det minskade skatteavdraget för räntorna på bostadskrediter påverkar inkomsterna för hushåll med bostadsskulder. Även om de ovannämnda enskilda faktorernas betydelse är liten så stiger driftskostnaderna för boendet klart till följd av flera olika faktorers samverkan. Av denna anledning stiger inte bostadspriserna nästa år och de sjunker om den ekonomiska krisen avspeglas klart i sysselsättningen och konsumenternas förtroende för sin egen ekonomi.

Publicerad 6.10.2011 kl. 12.00, uppdaterad 18.2.2013 kl. 14.50