Det är möjligt att få ARAs energiunderstöd för anskaffning av solpaneler

Nyhet 22-08-2022 kl. 15.57

ARAs energiunderstöd kan beviljas för utrustning som används för att utnyttja solenergi, såsom solpaneler och nödvändigt kablage.

Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet (ARA) beviljar energiunderstöd för reparationsåtgärder som förbättrar energiprestandan i en bostadsbyggnad. Stödet kan beviljas till personkunder och bostadsaktiebolag som äger byggnaden. Enligt överinspektör Sini Sirén har den senaste tidens prishöjning av el och fossila bränslen lett till många förfrågningar till ARA.

"Under våren och sommaren har vi kontaktats många gånger om huruvida det är möjligt att få energiunderstöd för anskaffning av solpaneler. Det är i synnerhet småhusägarna som är intresserade av att skaffa solpaneler ", berättar Sirén.

ARAs energiunderstöd kan beviljas för olika anläggningar som utnyttjar solenergi, såsom solpaneler och solenergiglas. Ett villkor för understödet är att bostadsbyggnadens energiprestanda förbättras tillräckligt. Energiprestandan i ett småhus ska efter reparationen förbättras med minst 44 procent jämfört med byggtidpunkten. Vid bedömningen används E-talskalkyler som lämnas in som bilaga till ansökan.

"Om byggnaden inte tidigare har genomgått andra reparationsåtgärder som förbättrar energiprestandan kan det hända att understödsvillkoret inte uppfylls. Då bör man vid sidan av installationen av solpaneler även vidta andra åtgärder ", påminner Sirén.

 

Understödsbeloppet beror på åtgärdsklass

Energiunderstödet omfattar över 20 olika understödsbara reparationsåtgärder för att förbättra energiprestandan. Ett procenttal har fastställts för varje understödsklass som avgör i vilken mån kostnaderna för åtgärderna beaktas vid beräkningen av understödet. Understödets andel är hälften av de kostnader som beaktas vid beräkningen av understödet.

Om man till exempel installerar ett solenergisystem i ett bostadshus utan takrenovering hör det till understödsklassen "maskiner som behövs för värmepump- och värmeåtervinningssystem samt för att utnyttja solenergi inklusive kablar och rör som behövs". Då är understödets belopp cirka 25 procent av de godkända totalkostnaderna.

Om solenergisystemet däremot installeras i samband med en renovering av yttertaket, är understödsklassen " tillägg av ett solenergisystem på yttertaket i samband med att taket förnyas" och till kostnaderna räknas både yttertaksrenoveringen och solenergisystemet. Då är understödets belopp cirka 10 procent av de godkända totalkostnaderna.

Understödets maximibelopp är 4 000 eller 6 000 euro per bostad beroende på hur mycket energiprestandan förbättras. Understödet beräknas utifrån kostnaderna för hela åtgärden, som anses omfatta all tillhörande anskaffning av utrustning och material samt själva arbetet. För samma åtgärd kan man dock inte få både energiunderstöd och hushållsavdrag.

"Den som planerar att ansöka om understöd bör räkna ut vilket offentligt stöd som är fördelaktigast. I vissa fall är hushållsavdraget ett bättre alternativ om de totala kostnaderna för åtgärden blir låga eller arbetets andel av kostnaderna är stor. Dessutom bör man beakta att energiunderstödet alltid ska sökas innan man börjar med reparationsarbetet, medan hushållsavdrag kan sökas när arbetet är klart ", sammanfattar Sirén.

 


På ARAs webbplats finns en räknare för energiunderstöd med vilken man kan uppskatta det eventuella understödsbeloppet. Gå till kalkylering av understöd

Om ägaren till byggnaden själv installerar solsystemet i sin egen fastighet beräknas understödet utifrån inköpsfakturorna. Då ska sökanden lämna in en separat utredning om att åtgärderna har utförts på ett behörigt sätt. Gå till sidan Vanliga frågor > Åtgärder

Ansökan om understöd ska alltid lämnas in till ARA innan reparationsåtgärderna inleds.

Gå till nätsidan för energiunderstödet: ara.fi/energiunderstod