ARAs energiunderstöd kan beviljas också för slopande av naturgas

Nyhet 22-03-2022 kl. 14.22

De som avstår från naturgas kan ansöka om ARAs energiunderstöd. ARAs energiunderstöd kan beviljas för kostnader för att avstå från fossila bränslen.

"Den senaste tiden har vi fått många förfrågningar om man kan få energiunderstöd för att avstå från naturgas", berättar Sini Sirén, överinspektör vid ARA.

Enligt henne kan ARA bevilja energiunderstöd för reparationsåtgärder som gör att man kan avstå från att värma ett bostadshus med fossila bränslen. Fossila bränslen är till exempel naturgas, olja och stenkol.

Energiunderstöd beviljas för kostnaderna för de reparationsåtgärder som ändringen medför.

"Alla kostnader som åtgärden orsakar, till exempel nedmontering av en gammal cistern och gammal utrustning samt installation av en ny uppvärmningsform, godkänns vid beräkningen av understödet", säger Sini Sirén.

Energiunderstödets storlek är hälften av de totala kostnaderna.

"Understödet förutsätter att byggnadens energiprestanda förbättras tillräckligt mycket. Understödets maximibelopp är 4 000 euro per bostadslägenhet när den procentuella minskningen uppfylls eller högst 6 000 euro, om bostadsbyggnadens energiförbrukning når nästan nollenerginivå efter ändringen", beskriver Sirén.

Energieffektivitetskalkylen påverkar understödsklassen

Om det fossila bränslet blir kvar som en kompletterande anläggning eller i reserv, ska det synas i energieffektivitetskalkylen efter reparationsåtgärderna. Energiformsfaktorn för fossila bränslen i E-talsberäkningen är 1,0.

Om det fossila bränslet syns i energieffektivitetskalkylen för den slutliga situationen anser man inte att uppvärmningen med fossila bränslen har slopats. Då beror understödsprocenten för åtgärden på reparationsåtgärden.

Om man till exempel installerar en luft-vattenvärmepump som ny huvudvärmekälla i en bostadsbyggnad och det fossila bränslet kvarstår som en kompletterande värmekälla, är åtgärdsklassen som understöds "Värmepumps- och värmeåtervinningssystem". Då beaktas 50 procent av kostnaderna i beräkningen av understödet och det eventuella understödet är 25 procent.

Personer som äger bostadshus, bostadsaktiebolag och ARA-samfund kan ansöka om ARAs energiunderstöd. Understöd beviljas åren 2020–2022.

Bekanta dig med sökanvisningen före ansökning

Se vanliga frågor – svar 10.

Behöriga upprättare av E-talkalkyler och energicertifikat: energiatodistusrekisteri.fi