Förhandsinformation om understöd för laddningsinfrastruktur för elbilar 2022

Nyhet 15-10-2021 kl. 13.49

Flera ändringar är att vänta i understöden för laddningsinfrastruktur år 2022.
Här är de viktigaste:

  • Kablage alltid 11 kW/3 faser för alla punkter med laddningsberedskap, övrigt elsystem efter behov. I praktiken kan laddningseffekten således till en början vara lägre men kan vid behov ökas senare.
  • Understödet är 35 %. I understödsberäkningen beaktas kostnaderna upp till högst 4 000 euro per laddningsberedskap.
  • Projekten kan periodiseras, dock minst fem enheter med laddningsberedskap per omgång.
  • Bostadsaktiebolag med färre än fem platser kan få understöd om de skapar laddningsberedskap för alla sina bilplatser.
  • Parkeringsbolag kan beviljas understöd om de genomför parkering som anvisats i en detaljplan enligt självkostnadsprincipen. Parkeringsbolag kan genomföra laddningsinfrastrukturen enligt användarnas behov.
  • Understöd kan endast beviljas för laddningsapparater med typ 2 -kontakt som stöder 11 kW. Det gäller även efteranskaffningar inom projekt som tidigare fått ett positivt beslut.
  • Det rekommenderas att man i projektets planeringsskede utreder behovet av lasthantering och att stationerna stöder hanteringen av laddningslasten. Lasthanteringen möjliggör den bästa servicenivån för alla systemanvändare.

Enligt den av statsrådet 6.5.2021 godkända färdplanen för fossilfria transporter beviljas understöd för laddningsinfrastruktur för elbilar även i fortsättningen för bostadshus. För 2022 och 2023 har reserverats anslag på 8,5 miljoner euro som ska finansieras med medel ur EU:s facilitet för återhämtning och resiliens (RRF, pelare 1).

När det gäller understödsbehörigheten beaktas i fortsättningen kraven på laddningssystem för elbilar enligt EU:s elmarknadsdirektiv (EU) 2019/944, SESKO rf:s rekommendation om laddning 17.2.2021 (femte upplagan) och att fastigheternas elsystem ska ha en lång livslängd. Målet är att det system som genomförs med understödet ska betjäna bostadsaktiebolaget ännu efter 20 år, då största delen av bilarna kräver laddning.

Av anslaget för 2022 beviljas understöd för alla projekt upp till 35 procent av de kostnader som godkänts för understöd. Dessutom får de understödda kostnaderna en övre gräns på 4 000 euro per laddningsberedskap. Kostnader som överskrider detta inverkar inte på understödets belopp.

Exempel på understödets maximibelopp: Projekt för laddningsberedskap vid 10 bilplatser, som kostar 52 000 euro, får 10 * 4 000 * 0,35 = 14 000 euro i understöd. På motsvarande sätt får ett projekt för laddningsberedskap vid 10 bilplatser, där kostnaderna är 28 000 euro, 28 000 * 0,35 = 9 800 euro i understöd.

I fortsättningen krävs det att varje projekt har möjlighet att använda en laddningseffekt på 11 kW i tre faser på alla laddningsställen. Det övriga elsystemet kan genomföras enligt sökandens behov. På så sätt främjas både en högre övergripande servicenivå i systemet och deltagandet i flexibilitetsmekanismerna på elmarknaden i framtiden.

I fortsättningen är endast laddare med typ 2-kontakt som stöder en effekt på 11 kW understödsberättigande. Detta gäller också efterhandsanskaffningar i projekt med Schuko-kontakt som tidigare beviljats understöd.

Sökandena kan periodisera laddningsinfrastrukturen enligt behov, dock så att det i varje delgenomförande färdigställs minst fem funktionella enheter med laddningsberedskap.

Bostadsaktiebolag med färre än fem bilplatser kan i fortsättningen få understöd om de på en gång genomför laddningsberedskap vid alla sina bilplatser.

Parkeringsbolag som genomför parkering på det sätt som fastställs i detaljplanen och som driver parkeringen enligt självkostnadsprincipen kan i fortsättningen genomföra funktionell laddningsinfrastruktur för sina kundbolag enligt behov. Parkeringsbolaget behöver alltså inte längre innehas av de sammanslutningar som äger bostadshuset och kravet på minimiantalet platser för varje delägarsammanslutning slopas.

Dessa uppgifter grundar sig på regeringens proposition och är obekräftade – ändringar är möjliga.

ARA publicerar en ny uppdaterad ansökningsanvisning om understöd för laddningsinfrastruktur för elbilar i december 2021 eller senast i början av 2022.

Mer information: Kari Lappalainen, Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet (ARA), tfn 029 525 0801, e-post: fornamn.efternamn@ara.fi